(77) کد پستی در گویان فرانسه

مشاهده لیست کد پستی در گویان فرانسه
منطقه زمانیوقت گویان فرانسه
جمعيت250109
کد پستی97300, 97305 CEDEX, 97306 CEDEX (74 بیشتر)
کسب و کارها در گویان فرانسه1488
شهرها15
کد پستیشهرتعداد کد پستی
97300 - 97309 CEDEX, 97321 CEDEX - 97347 CEDEXکاین34
97371 CEDEX - 97389 CEDEXKourou17

نقشه تعاملی

(77) کد پستی در گویان فرانسه

کد پستیشهرجمعيتمنطقه
97300کاین5700624.8‎ km²
97305 CEDEXکاین
97306 CEDEXکاین
97307 CEDEXکاین
97308 CEDEXکاین
97309 CEDEXکاین
97310Kourou285942,348.1‎ km²
97311Roura8283,021.8‎ km²
973127675,814.9‎ km²
9731360422,846.6‎ km²
97314ساول
97315Sinnamary32351,266.7‎ km²
97316110212,647.2‎ km²
9731784552,158.4‎ km²
97318Mana
97319Awala-Yalimapo1515204.7‎ km²
97320523884,284.2‎ km²
97321 CEDEXکاین
97322 CEDEXکاین
97323 CEDEXکاین
97324 CEDEXکاین
97325 CEDEXکاین
97326 CEDEXکاین
97327 CEDEXکاین
97328 CEDEXکاین
97329 CEDEXکاین
97330195610,435.9‎ km²
97331 CEDEXکاین
97332 CEDEXکاین
97333 CEDEXکاین
97334 CEDEXکاین
97335 CEDEXکاین
97336 CEDEXکاین
97337 CEDEXکاین
97338 CEDEXکاین
97339 CEDEXکاین
97340Grand-Santi60962,187.9‎ km²
97341 CEDEXکاین
97342 CEDEXکاین
97343 CEDEXکاین
97344 CEDEXکاین
97345 CEDEXکاین
97346 CEDEXکاین
97347 CEDEXکاین
9735023262,623.6‎ km²
97351متوری31561145.2‎ km²
97352Roura
97353Régina
97354Rémire2041051.9‎ km²
9735512080314.4‎ km²
97356Tonnégrande2759622.4‎ km²
97357 CEDEXمتوری
97360101394,980.7‎ km²
973701291818,775.7‎ km²
97371 CEDEXKourou
97372 CEDEXKourou
97373 CEDEXKourou
97374 CEDEXKourou
97375 CEDEXKourou
97376 CEDEXKourou
97377 CEDEXKourou
97378 CEDEXKourou
97379 CEDEXKourou
97380Ouanary711,053‎ km²
97381 CEDEXKourou
97382 CEDEXKourou
97383 CEDEXKourou
97384 CEDEXKourou
97387 CEDEXKourou
97388 CEDEXKourou
97389 CEDEXKourou
9739078610,147.2‎ km²
97391 CEDEX 2کاین
97392 CEDEX 2کاین
97393 CEDEXسن لوران دو مرونی
97394 CEDEXRémire
97399 CEDEXکاین

گویان فرانسه

گویان فرانسه (به فرانسوی: Guyane française) یکی از ناحیه‌های آن‌سوی آب (ماوراءبحار) فرانسه در شمال آمریکای جنوبی در همسایگی کشورهای سورینام، گویان و برزیل و در جنوب دریای کارائیب است. فرانسه از تمام کشورهای آمریکای جنوبی کوچکتر است؛ اما در میان کشورهای مستقل ..  ︎  گویان فرانسه صفحه ویکی پدیا