(476) کد پستی در کاستاریکا

مشاهده لیست کد پستی در کاستاریکا
منطقه زمانیوقت مرکز امریکا
منطقه5,100‎ km²
جمعيت4.5 میلیون
تراکم جمعیت885.5 / km²
کد پستی00000, 00011, 08000 (473 بیشتر)
کسب و کارها در کاستاریکا149509
شهرها161
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
08000 - 20102استان سان خوزه121
20101 - 21504استان آلاخوئلا113
30101 - 30804استان کارتاگو54
40101 - 41005استان اردیا46
50101 - 51104استان گواناکاسته59
60101 - 61102استان پونتارناس56
70101 - 70605استان لیمون28

نقشه تعاملی

(476) کد پستی در کاستاریکا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00000Atenasاستان آلاخوئلا
00011استان آلاخوئلا
08000San Isidroاستان سان خوزه
10101Mata de Plátanoاستان کارتاگو44911.498‎ km²
10102سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه121612.206‎ km²
10103سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه192513.35‎ km²
10104سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه135032.372‎ km²
10105Zapoteاستان سان خوزه194492.814‎ km²
10106San Francisco de Dos Ríosاستان سان خوزه224912.655‎ km²
10107سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه375098.3‎ km²
10108سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه111253.878‎ km²
10109Pavasاستان سان خوزه715799.4‎ km²
10110Hatilloاستان سان خوزه523604.414‎ km²
10111San Sebastiánاستان سان خوزه406923.958‎ km²
10201Escazúاستان سان خوزه127124.501‎ km²
10202استان سان خوزه2430917.1‎ km²
10203San Rafaelاستان سان خوزه2589512.9‎ km²
10301Desamparadosاستان سان خوزه342443.302‎ km²
10302San Miguelاستان سان خوزه3384921.4‎ km²
10303San Juan de Diosاستان سان خوزه227432.971‎ km²
10304San Rafael Arribaاستان سان خوزه211163.242‎ km²
10305استان سان خوزه104482.068‎ km²
10306استان سان خوزه412819.6‎ km²
10307Patarráاستان سان خوزه1513316.1‎ km²
10308استان سان خوزه472025.3‎ km²
10309استان سان خوزه354415‎ km²
10310استان سان خوزه127772.569‎ km²
10311استان سان خوزه234091.984‎ km²
10312استان سان خوزه168162.951‎ km²
10313استان سان خوزه259773.042‎ km²
10401Santiagoاستان سان خوزه1277434.6‎ km²
10402استان سان خوزه6342183.4‎ km²
10403استان سان خوزه414818.7‎ km²
10404استان سان خوزه129026.3‎ km²
10405San Rafael Abajoاستان سان خوزه178815.4‎ km²
10406استان سان خوزه148824.8‎ km²
10407Santiagoاستان سان خوزه7537.1‎ km²
10408استان سان خوزه468314.6‎ km²
10409استان سان خوزه3427231‎ km²
10501San Marcosاستان سان خوزه1143445.8‎ km²
10502استان سان خوزه4887185.1‎ km²
10503استان سان خوزه201559‎ km²
10601استان سان خوزه3057415.1‎ km²
10602استان سان خوزه184815.1‎ km²
10603استان سان خوزه668822.2‎ km²
10604Urucaاستان سان خوزه679811.7‎ km²
10605استان سان خوزه114980.9‎ km²
10606Urucaاستان سان خوزه5528.4‎ km²
10607Salitrillosاستان سان خوزه1519614.3‎ km²
10701Colónاستان اردیا1845963.1‎ km²
10702San Rafael Abajoاستان سان خوزه518310.7‎ km²
10703Palmichalاستان سان خوزه561648‎ km²
10704استان سان خوزه41014.9‎ km²
10705استان سان خوزه63327.1‎ km²
10801Guadalupeاستان سان خوزه185842.393‎ km²
10802San Francisco de Dos Ríosاستان سان خوزه28430.556‎ km²
10803Calle Blancosاستان سان خوزه210772.35‎ km²
10804Mata de Plátanoاستان کارتاگو191797.8‎ km²
10805Ipísاستان سان خوزه245342.378‎ km²
10806استان سان خوزه251713.2‎ km²
10807Purralاستان سان خوزه276223.248‎ km²
10901Santa Anaاستان سان خوزه128005.4‎ km²
10902Salitralاستان سان خوزه490020.1‎ km²
10903Santa Anaاستان سان خوزه2081513.4‎ km²
10904Santa Anaاستان سان خوزه83027.1‎ km²
10905Santa Anaاستان سان خوزه976712‎ km²
10906Santa Anaاستان سان خوزه31903.199‎ km²
11001Alajuelitaاستان سان خوزه126241.302‎ km²
11002سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه112642.137‎ km²
11003استان سان خوزه614710.3‎ km²
11004استان سان خوزه183442.675‎ km²
11005San Felipeاستان سان خوزه360815.1‎ km²
11101استان سان خوزه200595.2‎ km²
11102استان سان خوزه784616.9‎ km²
11103استان سان خوزه1163067.2‎ km²
11104استان سان خوزه207851.949‎ km²
11105استان سان خوزه6848132.3‎ km²
11201San Ignacioاستان سان خوزه1050722.7‎ km²
11202Guaitilاستان سان خوزه243743.6‎ km²
11203Palmichalاستان سان خوزه495734‎ km²
11204Tejarاستان سان خوزه195364.3‎ km²
11205استان سان خوزه2242176.7‎ km²
11301San Juanاستان سان خوزه226553.59‎ km²
11302استان سان خوزه47070.661‎ km²
11303Llorenteاستان سان خوزه97051.298‎ km²
11304استان سان خوزه93430.678‎ km²
11305Colimaاستان سان خوزه152722.057‎ km²
11401San Vicenteاستان سان خوزه351075.5‎ km²
11402San Josecitoاستان اردیا657118.7‎ km²
11403استان سان خوزه259344.938‎ km²
11501San Pedroاستان سان خوزه257854.73‎ km²
11502Sabanillaاستان سان خوزه117611.77‎ km²
11503Mercedesاستان اردیا53881.438‎ km²
11504استان سان خوزه116677.7‎ km²
11601استان سان خوزه149026.5‎ km²
11602استان سان خوزه75538.8‎ km²
11603استان سان خوزه132886.2‎ km²
11604استان سان خوزه57443.5‎ km²
11605استان سان خوزه1881220.7‎ km²
11701استان سان خوزه500692.2‎ km²
11702استان سان خوزه38932.4‎ km²
11703Copeyاستان سان خوزه2053280.3‎ km²
11801Curridabatاستان سان خوزه280906.2‎ km²
11802Granadillaاستان سان خوزه169023.543‎ km²
11803Curridabatاستان سان خوزه90204.58‎ km²
11804Curridabatاستان سان خوزه170431.877‎ km²
11901San Isidroاستان سان خوزه49760191.5‎ km²
11902General Viejoاستان سان خوزه645776.3‎ km²
11903Daniel Floresاستان سان خوزه3991964.3‎ km²
11904Rivasاستان سان خوزه6999310.5‎ km²
11905استان سان خوزه9698205.8‎ km²
11906استان سان خوزه771789.2‎ km²
11907استان سان خوزه8272207.9‎ km²
11908استان سان خوزه9278118.9‎ km²
11909استان سان خوزه2639191.2‎ km²
11910استان سان خوزه3096240.4‎ km²
11911استان سان خوزه4617203.4‎ km²
12001San Pabloاستان اردیا452920.8‎ km²
12002استان سان خوزه218816.2‎ km²
12003استان سان خوزه223634.6‎ km²
12004استان سان خوزه166818.9‎ km²
12005استان سان خوزه173821.9‎ km²
12006استان سان خوزه124810‎ km²
20101آلاخوئلااستان آلاخوئلا444829‎ km²
20102سان خوزه (کاستاریکا)استان سان خوزه4647314.6‎ km²
20103Sabanillaاستان آلاخوئلا738316.1‎ km²
20104آلاخوئلااستان آلاخوئلا283648.8‎ km²
20105استان آلاخوئلا2392728.2‎ km²
20106آلاخوئلااستان آلاخوئلا1791535.9‎ km²
20107استان آلاخوئلا998943.1‎ km²
20108استان آلاخوئلا3116619.4‎ km²
20109آلاخوئلااستان آلاخوئلا115235.4‎ km²
20110آلاخوئلااستان آلاخوئلا3026213.1‎ km²
20111استان آلاخوئلا876335.9‎ km²
20112استان آلاخوئلا1323614‎ km²
20113آلاخوئلااستان آلاخوئلا896933.7‎ km²
20114آلاخوئلااستان آلاخوئلا3122114‎ km²
20201San Ramónاستان آلاخوئلا87271.287‎ km²
20202استان آلاخوئلا517861.2‎ km²
20203San Ramónاستان آلاخوئلا131615.3‎ km²
20204استان آلاخوئلا876747.3‎ km²
20205استان آلاخوئلا4046116.4‎ km²
20206Santiagoاستان آلاخوئلا1022830.7‎ km²
20207استان آلاخوئلا55208.7‎ km²
20208استان آلاخوئلا9408390.3‎ km²
20209San Ramónاستان آلاخوئلا931517.8‎ km²
20210استان آلاخوئلا295220.5‎ km²
20211استان آلاخوئلا27789.5‎ km²
20212استان آلاخوئلا39267.3‎ km²
20213استان آلاخوئلا10123247.5‎ km²
20301Greciaاستان آلاخوئلا157977.5‎ km²
20302استان آلاخوئلا666917‎ km²
20303استان آلاخوئلا899612.3‎ km²
20304San Juanاستان آلاخوئلا1253426.9‎ km²
20305Carrillosاستان آلاخوئلا921224.8‎ km²
20306استان آلاخوئلا13385255‎ km²
20307Greciaاستان آلاخوئلا1179822.9‎ km²
20308San Juanاستان آلاخوئلا859530.7‎ km²
20401Desamparadosاستان آلاخوئلا303664.9‎ km²
20402Desamparadosاستان آلاخوئلا112520.1‎ km²
20403استان آلاخوئلا272139.9‎ km²
20501Atenasاستان آلاخوئلا80809.8‎ km²
20502Atenasاستان آلاخوئلا412917.9‎ km²
20503Atenasاستان آلاخوئلا34767.8‎ km²
20504Atenasاستان آلاخوئلا321614.5‎ km²
20505Atenasاستان آلاخوئلا398321.8‎ km²
20506Atenasاستان آلاخوئلا207413.6‎ km²
20507Atenasاستان آلاخوئلا240714.6‎ km²
20508Atenasاستان آلاخوئلا100026.6‎ km²
20601Naranjoاستان آلاخوئلا2260125.3‎ km²
20602استان آلاخوئلا540115.6‎ km²
20603Zarceroاستان آلاخوئلا331720.9‎ km²
20604Zarceroاستان آلاخوئلا546232‎ km²
20605استان آلاخوئلا34679.1‎ km²
20606Naranjoاستان آلاخوئلا30396.8‎ km²
20607استان آلاخوئلا430017.2‎ km²
20608Esquipulasاستان آلاخوئلا
20701استان آلاخوئلا37061.193‎ km²
20702استان آلاخوئلا97168.5‎ km²
20703استان آلاخوئلا87207‎ km²
20704Santiagoاستان آلاخوئلا27078‎ km²
20705استان آلاخوئلا20784.459‎ km²
20706Esquipulasاستان آلاخوئلا79735.4‎ km²
20707استان آلاخوئلا47124.345‎ km²
20801San Pedro de Paosاستان آلاخوئلا813013.6‎ km²
20802استان آلاخوئلا515216.4‎ km²
20803San Pedro de Paosاستان آلاخوئلا629714.2‎ km²
20804Carrillosاستان آلاخوئلا1086510.1‎ km²
20805استان آلاخوئلا267820.1‎ km²
20901Orotinaاستان آلاخوئلا1079821.5‎ km²
20902Orotinaاستان آلاخوئلا22669.6‎ km²
20903استان آلاخوئلا115116.9‎ km²
20904استان آلاخوئلا744936.5‎ km²
20905استان آلاخوئلا229460.3‎ km²
21001Quesadaاستان آلاخوئلا47177143.7‎ km²
21002Florenciaاستان آلاخوئلا17436198.8‎ km²
21003استان آلاخوئلا33726.1‎ km²
21004استان آلاخوئلا24716186.1‎ km²
21005استان آلاخوئلا11275132.3‎ km²
21006Pitalاستان آلاخوئلا20878379.8‎ km²
21007La Fortunaاستان آلاخوئلا19270229.7‎ km²
21008Tigraاستان آلاخوئلا814555.8‎ km²
21009استان آلاخوئلا7649100.6‎ km²
21010Venadoاستان آلاخوئلا1885169.7‎ km²
21011استان آلاخوئلا12138847.7‎ km²
21012استان آلاخوئلا3815220.1‎ km²
21013استان آلاخوئلا17818661.5‎ km²
21101Zarceroاستان آلاخوئلا430811.9‎ km²
21102Lagunaاستان آلاخوئلا193423.2‎ km²
21103استان آلاخوئلا14826.3‎ km²
21104استان آلاخوئلا141122.7‎ km²
21105استان آلاخوئلا138830.6‎ km²
21106استان آلاخوئلا77345‎ km²
21107Lagunaاستان آلاخوئلا232218‎ km²
21201Sarchíاستان آلاخوئلا810221.2‎ km²
21202Sarchíاستان آلاخوئلا54336.3‎ km²
21203Río Segundoاستان آلاخوئلا27691.2‎ km²
21204San Juanاستان آلاخوئلا371511‎ km²
21205استان آلاخوئلا25497.2‎ km²
21301Upalaاستان آلاخوئلا19115253.6‎ km²
21302استان آلاخوئلا5220409.1‎ km²
21303San Joséاستان آلاخوئلا8033285.8‎ km²
21304Bijaguaاستان آلاخوئلا5051185.8‎ km²
21305استان آلاخوئلا494697.5‎ km²
21306استان آلاخوئلا3575217.3‎ km²
21307استان آلاخوئلا3646139.5‎ km²
21401Los Chilesاستان آلاخوئلا15705503‎ km²
21402استان آلاخوئلا2060300.6‎ km²
21403استان آلاخوئلا6569313.4‎ km²
21404استان آلاخوئلا2778214.5‎ km²
21501San Rafael de Guatusoاستان آلاخوئلا9477304.1‎ km²
21502استان آلاخوئلا7653265.7‎ km²
21503استان آلاخوئلا441183.7‎ km²
21504استان آلاخوئلا
30101کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو136672.028‎ km²
30102کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو104431.998‎ km²
30103Mata de Plátanoاستان کارتاگو190904.346‎ km²
30104کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو3023729.4‎ km²
30105کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو3398698.8‎ km²
30106کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو1727613.3‎ km²
30107کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو1188732.6‎ km²
30108Tierra Blancaاستان کارتاگو530112.8‎ km²
30109کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو1349833.2‎ km²
30110کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو505730.2‎ km²
30111کارتاگو، کاستاریکااستان کارتاگو613018.9‎ km²
30201Paraísoاستان کارتاگو2349627.1‎ km²
30202استان کارتاگو597625.4‎ km²
30203Orosíاستان کارتاگو9948377.1‎ km²
30204Cachíاستان کارتاگو596241.3‎ km²
30205استان کارتاگو176706.4‎ km²
30301Tres Ríosاستان کارتاگو95402.169‎ km²
30302San Diegoاستان کارتاگو237107.9‎ km²
30303San Juanاستان سان خوزه174033.916‎ km²
30304استان کارتاگو166109.6‎ km²
30305Concepciónاستان کارتاگو185653.813‎ km²
30306Tres Ríosاستان کارتاگو90118.5‎ km²
30307استان کارتاگو49743.502‎ km²
30308استان کارتاگو138845.1‎ km²
30401Capelladesاستان کارتاگو719943.5‎ km²
30402Tucurriqueاستان کارتاگو530033.5‎ km²
30403Pejibayeاستان کارتاگو3380174.1‎ km²
30501توریلبااستان کارتاگو2894456.1‎ km²
30502La Suizaاستان کارتاگو8347159.8‎ km²
30503توریلبااستان کارتاگو5239.5‎ km²
30504توریلبااستان کارتاگو3203124.9‎ km²
30505توریلبااستان کارتاگو491760‎ km²
30506توریلبااستان کارتاگو468042‎ km²
30507توریلبااستان کارتاگو295639‎ km²
30508توریلبااستان کارتاگو255574.6‎ km²
30509توریلبااستان کارتاگو579722.2‎ km²
30510توریلبااستان کارتاگو174837.3‎ km²
30511توریلبااستان کارتاگو631920‎ km²
30512توریلبااستان کارتاگو4509941.8‎ km²
30601Pacayasاستان کارتاگو585429.6‎ km²
30602استان کارتاگو764015.2‎ km²
30603Capelladesاستان کارتاگو249234.4‎ km²
30701استان کارتاگو2899410.4‎ km²
30702Cotاستان کارتاگو1087715‎ km²
30703استان کارتاگو292018.1‎ km²
30704استان کارتاگو44069.3‎ km²
30705استان کارتاگو2932149.1‎ km²
30801Tejarاستان کارتاگو292756.1‎ km²
30802استان کارتاگو10573135.8‎ km²
30803Tobosíاستان کارتاگو742419.8‎ km²
30804استان کارتاگو39311‎ km²
40101San Franciscoاستان اردیا223862.995‎ km²
40102Mercedesاستان اردیا301914.207‎ km²
40103San Franciscoاستان اردیا517876.5‎ km²
40104Herediaاستان اردیا3562811.5‎ km²
40105Vara Blancaاستان سان خوزه815258.2‎ km²
40201Barvaاستان اردیا52730.826‎ km²
40202Barvaاستان اردیا110287.3‎ km²
40203Barvaاستان اردیا110927‎ km²
40204Barvaاستان اردیا56041.259‎ km²
40205Barvaاستان اردیا86082.895‎ km²
40206Barvaاستان اردیا621736.7‎ km²
40301Santo Domingoاستان اردیا46390.773‎ km²
40302San Vicenteاستان سان خوزه78862.879‎ km²
40303San Miguelاستان اردیا76555.9‎ km²
40304استان اردیا24261.156‎ km²
40305استان اردیا71303.508‎ km²
40306استان اردیا87224.259‎ km²
40307استان اردیا38203.854‎ km²
40308استان اردیا34602.797‎ km²
40401استان اردیا60561.256‎ km²
40402استان اردیا70102.476‎ km²
40403استان اردیا90264.494‎ km²
40404استان اردیا1044511.2‎ km²
40405Sacramentoاستان اردیا317626.7‎ km²
40406استان اردیا56526.1‎ km²
40501San Rafaelاستان اردیا98711.22‎ km²
40502استان اردیا126471.398‎ km²
40503استان اردیا96041.522‎ km²
40504Ángelesاستان اردیا1283621.2‎ km²
40505Concepciónاستان کارتاگو761622.8‎ km²
40601استان اردیا67592.651‎ km²
40602استان اردیا936411.4‎ km²
40603Concepciónاستان کارتاگو33168‎ km²
40604Herediaاستان اردیا50344.561‎ km²
40701San Antonioاستان اردیا99063.576‎ km²
40702استان اردیا72934.265‎ km²
40703La Asunciónاستان اردیا80334.531‎ km²
40801استان اردیا88212.753‎ km²
40802Barrantesاستان اردیا47102.146‎ km²
40803Llorenteاستان اردیا110191.869‎ km²
40901San Pabloاستان اردیا299018.4‎ km²
40902Sabanillaاستان سان خوزه
41001Puerto Viejoاستان اردیا23222429.4‎ km²
41002استان اردیا12605513.6‎ km²
41003استان اردیا27530565.9‎ km²
41004استان اردیا1487268.3‎ km²
41005استان اردیا1075368.7‎ km²
50101Liberiaاستان گواناکاسته64132563.8‎ km²
50102Liberiaاستان گواناکاسته3772243.3‎ km²
50103Liberiaاستان گواناکاسته1840227.3‎ km²
50104Liberiaاستان گواناکاسته2509327.6‎ km²
50105Curubandéاستان گواناکاسته295381‎ km²
50201Nicoyaاستان گواناکاسته28097310.8‎ km²
50202استان گواناکاسته6562211.5‎ km²
50203استان گواناکاسته7103338.8‎ km²
50204استان گواناکاسته2766109.9‎ km²
50205Sámaraاستان گواناکاسته3488109.1‎ km²
50206Nosaraاستان گواناکاسته6004134.8‎ km²
50207استان گواناکاسته3115122.9‎ km²
50301Santa Cruzاستان گواناکاسته24712288.9‎ km²
50302استان گواناکاسته173932.5‎ km²
50303استان گواناکاسته8514302.7‎ km²
50304استان گواناکاسته7064140.2‎ km²
50305استان گواناکاسته445372.6‎ km²
50306استان گواناکاسته1951218.5‎ km²
50307Guaitilاستان گواناکاسته441166.2‎ km²
50308استان گواناکاسته417174‎ km²
50309Tamarindoاستان گواناکاسته8310125.9‎ km²
50401Bagacesاستان گواناکاسته14662888.1‎ km²
50402Fortunaاستان گواناکاسته2920163.7‎ km²
50403استان گواناکاسته3839181.7‎ km²
50404استان گواناکاسته105044.1‎ km²
50501Filadelfiaاستان گواناکاسته8564125.3‎ km²
50502استان گواناکاسته626431.5‎ km²
50503Sardinalاستان گواناکاسته18195261.7‎ km²
50504Belénاستان گواناکاسته10788181.4‎ km²
50601Cañasاستان گواناکاسته22962193.5‎ km²
50602استان گواناکاسته1075204.1‎ km²
50603استان گواناکاسته1800121‎ km²
50604استان گواناکاسته207758.4‎ km²
50605استان گواناکاسته694111.2‎ km²
50701Juntasاستان گواناکاسته10460228.8‎ km²
50702Sierraاستان گواناکاسته2542111.8‎ km²
50703استان گواناکاسته1782107.7‎ km²
50704استان گواناکاسته5145198.2‎ km²
50801Tilaránاستان گواناکاسته9694139.4‎ km²
50802استان گواناکاسته295085.3‎ km²
50803Tronadoraاستان گواناکاسته1929142.1‎ km²
50804Tejonaاستان گواناکاسته214971.2‎ km²
50805استان گواناکاسته92272‎ km²
50806استان گواناکاسته151983.6‎ km²
50807Arenalاستان گواناکاسته246773.9‎ km²
50901استان گواناکاسته296931.7‎ km²
50902استان گواناکاسته141751.2‎ km²
50903استان گواناکاسته1311105.5‎ km²
50904Nandayureاستان گواناکاسته295077.8‎ km²
50905استان گواناکاسته67640.1‎ km²
50906استان گواناکاسته3434262.3‎ km²
51001La Cruzاستان گواناکاسته10305345.7‎ km²
51002استان گواناکاسته7101257.5‎ km²
51003استان گواناکاسته1839272.4‎ km²
51004استان گواناکاسته2268513.9‎ km²
51101Hojanchaاستان گواناکاسته473476.7‎ km²
51102استان گواناکاسته64875.3‎ km²
51103استان گواناکاسته179079‎ km²
51104استان گواناکاسته72731.6‎ km²
60101Puntarenasاستان پونتارناس736029.9‎ km²
60102Puntarenasاستان پونتارناس2464109.9‎ km²
60103استان پونتارناس6503119.8‎ km²
60104استان پونتارناس9925430.7‎ km²
60105Paqueraاستان پونتارناس7449337.3‎ km²
60106استان پونتارناس262660.8‎ km²
60107Puntarenasاستان پونتارناس937114.3‎ km²
60108Esparzaاستان پونتارناس3313936.1‎ km²
60109Monte Verdeاستان پونتارناس481753.1‎ km²
60110استان پونتارناس
60111استان پونتارناس8747317.3‎ km²
60112Chacaritaاستان پونتارناس184984.906‎ km²
60113Puntarenasاستان پونتارناس156139.9‎ km²
60114Puntarenasاستان پونتارناس1338110.7‎ km²
60115Chacaritaاستان پونتارناس179218‎ km²
60116Puntarenasاستان پونتارناس68745.3‎ km²
60201Esparzaاستان پونتارناس1678542.4‎ km²
60202استان پونتارناس781858.3‎ km²
60203Macaconaاستان پونتارناس635433.7‎ km²
60204Macaconaاستان پونتارناس145634.2‎ km²
60205استان پونتارناس79149.9‎ km²
60301Buenos Airesاستان پونتارناس23404555.4‎ km²
60302استان پونتارناس4238187.3‎ km²
60303استان پونتارناس6602625.5‎ km²
60304Borucaاستان پونتارناس5582125.4‎ km²
60305استان پونتارناس1808114.7‎ km²
60306استان پونتارناس1523129.4‎ km²
60307استان پونتارناس812273.2‎ km²
60308استان پونتارناس2728209.2‎ km²
60309استان پونتارناس3577162.7‎ km²
60401Miramarاستان پونتارناس9422110.8‎ km²
60402استان پونتارناس125478.7‎ km²
60403Miramarاستان پونتارناس395057.9‎ km²
60501استان پونتارناس9235231.4‎ km²
60502Palmar Norteاستان پونتارناس10448250.5‎ km²
60503استان پونتارناس40681,020.2‎ km²
60504استان پونتارناس4339160.3‎ km²
60505استان پونتارناس4557262.9‎ km²
60601Queposاستان پونتارناس22824233.6‎ km²
60602Queposاستان پونتارناس3480216.4‎ km²
60603Queposاستان پونتارناس4516104.9‎ km²
60701Golfitoاستان پونتارناس11587355.6‎ km²
60702Puerto Jiménezاستان پونتارناس10977721.9‎ km²
60703استان پونتارناس14267323.9‎ km²
60704استان پونتارناس6620352.1‎ km²
60801San Vitoاستان پونتارناس15366142.3‎ km²
60802Sabalitoاستان پونتارناس11884355.8‎ km²
60803استان پونتارناس674863.4‎ km²
60804استان پونتارناس3886124‎ km²
60805استان پونتارناس2826254.8‎ km²
60901Parritaاستان پونتارناس18910478.7‎ km²
61001Corredorاستان پونتارناس18687278.7‎ km²
61002461337.3‎ km²
61003Paso Canoasاستان پونتارناس11303123.4‎ km²
61004استان پونتارناس10127188.4‎ km²
61101Jacóاستان پونتارناس14793141.1‎ km²
61102استان پونتارناس6393173.4‎ km²
70101Limónاستان لیمون6296759.9‎ km²
70102Limónاستان لیمون186441,237.9‎ km²
70103Limónاستان لیمون9789131.4‎ km²
70104Limónاستان لیمون8461338.6‎ km²
70201Guápilesاستان لیمون43339262.5‎ km²
70202Jiménezاستان لیمون13276109.7‎ km²
70203استان لیمون26769502.3‎ km²
70204Roxanaاستان لیمون18008175.8‎ km²
70205استان لیمون38899200.8‎ km²
70206استان لیمون44571,157.1‎ km²
70301Siquirresاستان لیمون33844373.6‎ km²
70302استان لیمون9305219.5‎ km²
70303استان لیمون376584.7‎ km²
70304Pocoraاستان لیمون364933.9‎ km²
70305استان لیمون7304107‎ km²
70306استان لیمون464235.8‎ km²
70401استان لیمون8522180.3‎ km²
70402Sixaolaاستان لیمون9083174.2‎ km²
70403Cahuitaاستان لیمون9880234.6‎ km²
70404استان لیمون73162,220.3‎ km²
70501Matinaاستان لیمون9910351.3‎ km²
70502Batánاستان لیمون18407213.5‎ km²
70503استان لیمون13793206.6‎ km²
70601گواسیمواستان لیمون21521222.3‎ km²
70602Las Mercedesاستان لیمون197390.4‎ km²
70603Pocoraاستان لیمون699772.6‎ km²
70604استان لیمون9644113.4‎ km²
70605استان لیمون663281.6‎ km²

کاستاریکا

کاستاریکا کشوری است واقع در آمریکای مرکزی. پایتخت این کشور شهر سان خوزه و واحد پول آن کولون کستاریکایی می‌باشد. جمعیت این کشور ۴ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن اسپانیایی است. ۴۰ درصد از مردم آن سفیدپوست، ۳۱ درصد مستیزو (دوره سفید و سرخ‌پوست) و بقیه از دی..  ︎  کاستاریکا صفحه ویکی پدیا