پاکستان | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در پاکستانکد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00000AtāriPunjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10010Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10011Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10020Burj MandiPunjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10021Rohriایالت سندپاکستان50649وقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10030Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10031کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10034Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10040Bhimbarکشمیر آزادپاکستان342900وقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10041Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10050Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10051Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10060Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10061Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10070کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10080Balochistānپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10081کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10100Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10101Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10200Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10230Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10250کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10251Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10300Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10301Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10310Landi Kotalمناطق قبیله‌ای فدرالپاکستان2223وقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10311Landi Kotalمناطق قبیله‌ای فدرالپاکستان2223وقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10320خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10321خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10350Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10360Muftiānکشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10361Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10370راولپندیPunjabپاکستان1.7 میلیونوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10380Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10381Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10400Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10401Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10450Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10451Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10460Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10470Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10471Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10480Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10481Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10490Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10491Punjabپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10500Dhāngriکشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10501کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10520KahūtaPunjabپاکستان22551وقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
10521خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان16:06 پنجشنبهUTC+05
صفحه 1بعدی