پاکستان | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در پاکستانکد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00000AtāriPunjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10010Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10011Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10020Burj MandiPunjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10021Rohriایالت سندپاکستان50649وقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10030Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10031کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10034Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10040Bhimbarکشمیر آزادپاکستان342900وقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10041Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10050Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10051Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10060Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10061Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10070کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10080Balochistānپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10081کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10100Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10101Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10200Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10230Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10250کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10251Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10300Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10301Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10310Landi Kotalمناطق قبیله‌ای فدرالپاکستان2223وقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10311Landi Kotalمناطق قبیله‌ای فدرالپاکستان2223وقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10320خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10321خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10350Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10360Muftiānکشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10361Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10370راولپندیPunjabپاکستان1.7 میلیونوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10380Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10381Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10400Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10401Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10450Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10451Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10460Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10470Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10471Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10480Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10481Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10490Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10491Punjabپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10500Dhāngriکشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10501کشمیر آزادپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10520KahūtaPunjabپاکستان22551وقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
10521خیبر پختونخواپاکستانوقت پاکستان10:26 دوشنبهUTC+05
صفحه 1بعدی