(143) کد پستی در ویتنام

مشاهده لیست کد پستی در ویتنام
منطقه زمانیوقت ویتنام
منطقه33,298‎ km²
جمعيت89.6 میلیون
تراکم جمعیت2689 / km²
کد پستی000000, 000084, 008404 (140 بیشتر)
کد تلفن120, 121, 122 (94 بیشتر)
کسب و کارها در ویتنام1580534
شهرها56
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
000084 - 010000, 100000 - 153300هانوی21
035000 - 040313هایفونگ4
420000 - 429000استان نام دین4
460000 - 470000استان نه آن5
700000 - 760000هوشی‌مین (شهر)34

(143) کد پستی در ویتنام

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
000000
000084هانویهانوی1431270
008404هانوی
008408هوشی‌مین (شهر)
010000هانویهانوی1431270
035000هایفونگ
036000استان کوانگ نین
040313هایفونگهایفونگ602695
042000استان نه آن
059000دانانگدانانگ752493
070000هوشی‌مین (شهر)
084033Yên Hưngاستان کوانگ نین
100000هانویهانوی1431270
100900هانوی
100901هانوی
100915هانوی
100920هانویهانوی1431270
110000هانویهانوی1431270
111000هانوی
111110هانوی
112132هانوی
115000هانویهانوی1431270
119415هوشی‌مین (شهر)
120000هانویهانوی1431270
122000هانویهانوی1431270
123105هانویهانوی1431270
123181هانویهانوی1431270
123456هوشی‌مین (شهر)
131000هانوی
150000هانویهانوی1431270
153300هانویهانوی1431270
160000هونگ یناستان هونگ ین40273
170000های دونگاستان های دونگ58030
170900استان های دونگ
180000هایفونگهایفونگ602695
181050هایفونگ
200000ها لونگاستان کوانگ نین148066
220000باک نیناستان باک نین43564
230000باک گیانگاستان باک گیانگ53728
240000لانگ سوناستان لانگ سون55981
250000تای گویناستان تای گوین133877
260000باک کاناستان باک کان17701
270000کان توکان تو259598
280000وین یناستان وین فوک17876
290000استان فو تو
300000توین کوانگاستان توین کوانگ36430
310000ها گیانگاستان ها گیانگ32690
320000ین بایاستان ین بای96540
330000Sa Páاستان لائو کای138622
350000هوا بیناستان هوا بین105260
360000سون لااستان سون لا19054
380000
390000استان دین بین
400000Kim Bảngاستان ها نام
410000تای بیناستان تای بین53071
420000نام دیناستان نام دین193499
428260Hải Hậuاستان نام دین
428280Hải Hậuاستان نام دین
429000Hải Hậuاستان نام دین
430000نین بیناستان نین بین36864
440000تان هوااستان تان هوا112473
450000تان هوااستان تان هوا112473
460000استان نه آن
460900استان نه آن
460930استان نه آن
470000استان نه آن
480000ها تیناستان ها تین27728
500000تو دائو موتاستان بین دونگ91009
510000استان کوانگ‌بن
520000دونگ‌هااستان کوانگ تری17662
530000هوئهاستان توا تین–هوئه287217
538100استان کوانگ نین
550000دانانگدانانگ752493
551000دانانگدانانگ752493
560000Thăng Bìnhاستان کوانگ نام
564070Hội Anاستان کوانگ نام32757
570000کوانگ نگایاستان کوانگ نگای32992
580000کون توماستان کون توم47409
590000استان گیا لای
600000پلیکواستان گیا لای114225
610000Đinh Vănاستان لام دونگ16036
620000توی هوئااستان فو ین69596
630000بون ما توتاستان داک لاک146975
640000استان داک نونگ
650000نها ترنگاستان خان هوا283441
660000پانگ رانگ–تاپ چاماستان نین توان91520
670000دا لاتاستان لام دونگ197000
700000هوشی‌مین (شهر)هوشی‌مین (شهر)3467331
700001هوشی‌مین (شهر)
700900هوشی‌مین (شهر)
700901هوشی‌مین (شهر)
700910هوشی‌مین (شهر)
700920هوشی‌مین (شهر)
700925هوشی‌مین (شهر)
700930هوشی‌مین (شهر)
700959هوشی‌مین (شهر)هوشی‌مین (شهر)3467331
701000هوشی‌مین (شهر)
701001Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
704000Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
704500هوشی‌مین (شهر)هوشی‌مین (شهر)3467331
705000Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
705500هوشی‌مین (شهر)
708300Bình Thạnhهوشی‌مین (شهر)
710000هوشی‌مین (شهر)
710111هوشی‌مین (شهر)
710550Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
718544Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
720000هوشی‌مین (شهر)
722000هوشی‌مین (شهر)هوشی‌مین (شهر)3467331
727000هوشی‌مین (شهر)
727010هوشی‌مین (شهر)
736090Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
736112Chí Hòaهوشی‌مین (شهر)
740000استان با ریا-وونگ تائو
740500هوشی‌مین (شهر)
749000هوشی‌مین (شهر)هوشی‌مین (شهر)3467331
756100هوشی‌مین (شهر)
760000هوشی‌مین (شهر)
790000Phuoc Thoاستان با ریا-وونگ تائو
800000استان بین توآن
810000استان دونگ نای
810900استان دونگ نای
820000تو دائو موتاستان بین دونگ91009
820900تو دائو موتاستان بین دونگ91009
830000استان بین فوک
832434استان بین فوک
840000تای نینهااستان تای نین36456
841988هانویهانوی1431270
850000Bến Lứcاستان لونگ آن
860000Cái Bèاستان تین گیانگ
870000Cao Lãnhاستان دونگ تاپ63770
880000لونگ سویناستان آن گیانگ158153
882515استان آن گیانگ
890000وین لونگاستان وین لونگ103314
900000کان توکان تو259598
910000Thanh Hòaکان تو
920000استان کین گیانگ
930000بن‌ترهاستان بن تر59442
940000ترا ویناستان ترا وین57408
950000سوک ترانگاستان سوک ترانگ114453
960000استان باک کان
970000کا مائواستان کا مائو111894
999999استان کوانگ‌بن

ویتنام

سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.   ︎  ویتنام صفحه ویکی پدیا