کد پستی 10116, نپال

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت نپال
زمان محلی:Friday 5:41
طول و عرض جغرافیایی:29.9° / 80.7°
مربوط کد پستی:101011010510107101081011010111

نزدیک نپال

مربوط کد پستی


نپال کد پستی