کد پستی 2081, مولداوی

Bubuieci

Bubuieci is a commune in Chișinău municipality, Moldova. It is composed of three villages: Bâc, Bubuieci and Humulești.    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:Bubuieci
منطقه زمانی:وقت عادی شرق اروپا
زمان محلی:Wednesday 5:34
طول و عرض جغرافیایی:46.985° / 28.9422°
مربوط کد پستی:208220832084208520862088

نزدیک Bubuieci


مشاهده همه شهرها در کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی