مولداوی | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در مولداویکد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
2000کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2001کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2002کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2003Durleştiکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2004کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2005کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2008کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2009کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2011Codruکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2012کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2015کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2017کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2019کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2020کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2021کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2023کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2024کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2025کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2026کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2028کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2029کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2032کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2033کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2038کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2043کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2044کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2045کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2046کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2049کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2051کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2055Vatraکیشیناومولدووا3800وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2059کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2060کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2062کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2064کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2068کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2069کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2070کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2071کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2072کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2073کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2075کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2081Bubuieciکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2082Coloniţaکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2083کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2084Cricovaکیشیناومولدووا7400وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2085Cerobortaکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2086کیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2088Ghidighiciکیشیناومولدوواوقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
2089Ciorescuکیشیناومولدووا6870وقت شرق اروپا8:25 دوشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی