(1797) کد پستی در مغولستان

مشاهده لیست کد پستی در مغولستان
منطقه زمانیوقت اولان‌باتور
منطقه16,600‎ km²
جمعيت3.1 میلیون
تراکم جمعیت186.0 / km²
کد پستی11000, 13010, 13020 (1794 بیشتر)
کسب و کارها در مغولستان11940
شهرها35
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
11000 - 18520اولان‌باتور264
21011 - 21171استان دارناد58
22011 - 22169استان سوخباتر65
23021 - 23217استان خنتی79
41041 - 41299استان تو99
42011 - 42021استان گاوی‌سومبر8
43011 - 43175استان سلنگ49
44011 - 44149استان دارناگاوی57
45011 - 45071استان دارخن-یول24
46011 - 46157استان اومنوگاوی54
48011 - 48187استان دوندگاوی70
61011 - 61051استان آرخان22
62011 - 62267استان اوورخنگای100
63011 - 63191استان بولگن72
64011 - 64267بیانخانگار100
65011 - 65275استان آرخانگای99
67011 - 67331استان خووسگول120
81011 - 81299استان زوخان113
82011 - 82219استان گاوی-آلتای79
83011 - 83207استان بایان-اولگی83
84011 - 84221استان خاود91
85011 - 85237استان اووس91

(1797) کد پستی در مغولستان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
11000اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13010اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13020اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13030اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13040اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13050اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13060اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13070اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13080اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13090اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13100اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13110اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13120اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13130اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13140اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13150اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13160اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13170اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13180اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13190اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13200اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13210اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13220اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13230اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13240اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13250اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13260اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13270اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13280اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13290اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13291اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13292اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13300اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13301اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13302اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13310اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13320اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13321اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13330اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13331اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13332اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13333اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13334اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13335اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13336اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13340اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13341اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13342اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13343اولان‌باتوراولان‌باتور844818
13344اولان‌باتوراولان‌باتور844818
صفحه 1بعدی

مغولستان

ُغُولِستان (به مغولی: Монгол улс) کشوری در مرکز قاره آسیا است. این کشور دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر است که ۹۵ درصد از آن‌ها مغول و حدود ۴ درصد از اقلیت قزاق هستند. بیش از ۴۵ درصد مردم این کشور نیز در شهر اولان‌باتور، پایتخت آن زندگی می‌کنند. رسمی این کشور مغول..  ︎  مغولستان صفحه ویکی پدیا