(141) کد پستی در هاجدو-بیهار

مشاهده لیست کد پستی در هاجدو-بیهار
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه6,210.5‎ km²
جمعيت581451 (جزئیات بیشتر)
جمعیت مرد277938 (47.8%)
جمعیت زن303510 (52.2%)
سن متوسط39.3
کد پستی4000, 4001, 4002 (138 بیشتر)
کد تلفن52, 54
شهرها81
کد پستیشهرتعداد کد پستی
4000 - 4048دبرسن38
4080 - 4086هایدوننش4
4100 - 4103برتیواویفالو3
4150 - 4155پوشپکلدان4
4200 - 4202هایدوسبسلو3
4220 - 4225هایدوویسرمین3
4251 - 4253هایدوشمشون2
4252 - 4254Nyíradony2

نقشه تعاملی

(141) کد پستی در هاجدو-بیهار

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
4000دبرسنهاجدو-بیهار
4001دبرسنهاجدو-بیهار
4002دبرسنهاجدو-بیهار36528319.1‎ km²
4003دبرسنهاجدو-بیهار
4004دبرسنهاجدو-بیهار
4005دبرسنهاجدو-بیهار
4006دبرسنهاجدو-بیهار
4007دبرسنهاجدو-بیهار
4008دبرسنهاجدو-بیهار
4009دبرسنهاجدو-بیهار
4010دبرسنهاجدو-بیهار
4011دبرسنهاجدو-بیهار
4012دبرسنهاجدو-بیهار
4013دبرسنهاجدو-بیهار
4014دبرسنهاجدو-بیهار1991.196‎ km²
4015دبرسنهاجدو-بیهار
4017دبرسنهاجدو-بیهار
4021دبرسنهاجدو-بیهار
4022دبرسنهاجدو-بیهار
4024دبرسنهاجدو-بیهار39730.942‎ km²
4025دبرسنهاجدو-بیهار52511.086‎ km²
4026دبرسنهاجدو-بیهار48050.93‎ km²
4027دبرسنهاجدو-بیهار60941.41‎ km²
4028دبرسنهاجدو-بیهار97582.432‎ km²
4029دبرسنهاجدو-بیهار62721.25‎ km²
4030دبرسنهاجدو-بیهار4237112.3‎ km²
4031دبرسنهاجدو-بیهار3229712.6‎ km²
4032دبرسنهاجدو-بیهار221478.8‎ km²
4033دبرسنهاجدو-بیهار223536.1‎ km²
4034دبرسنهاجدو-بیهار201526.7‎ km²
4040دبرسنهاجدو-بیهار
4041دبرسنهاجدو-بیهار
4042دبرسنهاجدو-بیهار
4044دبرسنهاجدو-بیهار
4045دبرسنهاجدو-بیهار
4046دبرسنهاجدو-بیهار
4047دبرسنهاجدو-بیهار
4048دبرسنهاجدو-بیهار
4060بالمازوئیوروشهاجدو-بیهار18143205.5‎ km²
4063بالمازوئیوروشهاجدو-بیهار14527.3‎ km²
4064Nagyhegyesهاجدو-بیهار3005132.7‎ km²
4065Újszentmargitaهاجدو-بیهار157595.7‎ km²
4066Tiszacsegeهاجدو-بیهار4741136.3‎ km²
4067Tiszacsegeهاجدو-بیهار
4069Egyekهاجدو-بیهار4945103.9‎ km²
4071Hortobágyهاجدو-بیهار1531284.3‎ km²
4074هاجدو-بیهار362102.6‎ km²
4075Görbeházaهاجدو-بیهار259579.9‎ km²
4078هاجدو-بیهار195158.1‎ km²
4079هاجدو-بیهار5981.073‎ km²
4080هایدوننشهاجدو-بیهار15931228.8‎ km²
4081هایدوننشهاجدو-بیهار
4085هایدوننشهاجدو-بیهار
4086هایدوننشهاجدو-بیهار
4087Hajdúdorogهاجدو-بیهار8809100.5‎ km²
4090Polgárهاجدو-بیهار852197.9‎ km²
4096Újtikosهاجدو-بیهار95235.2‎ km²
4097Tiszagyulaházaهاجدو-بیهار79020.9‎ km²
4100برتیواویفالوهاجدو-بیهار16500138‎ km²
4101برتیواویفالوهاجدو-بیهار
4103برتیواویفالوهاجدو-بیهار26833.1‎ km²
4110Biharkeresztesهاجدو-بیهار426949.3‎ km²
4114Bojtهاجدو-بیهار57226.6‎ km²
4115Ártándهاجدو-بیهار65219.8‎ km²
4116Berekböszörményهاجدو-بیهار199742.9‎ km²
4117Toldهاجدو-بیهار33614.9‎ km²
4118Mezőpeterdهاجدو-بیهار59718.4‎ km²
4119Váncsodهاجدو-بیهار129234.4‎ km²
4121Szentpéterszegهاجدو-بیهار119725.4‎ km²
4122Gáborjánهاجدو-بیهار95426.5‎ km²
4123Hencidaهاجدو-بیهار133134.5‎ km²
4124Esztárهاجدو-بیهار143031.9‎ km²
4125Pocsajهاجدو-بیهار282149.6‎ km²
4126Kismarjaهاجدو-بیهار141347.1‎ km²
4127Nagykerekiهاجدو-بیهار135837.2‎ km²
4128Bedőهاجدو-بیهار26110.2‎ km²
4130Derecskeهاجدو-بیهار8856103.2‎ km²
4131Derecskeهاجدو-بیهار
4132تپ، مجارستانهاجدو-بیهار121123.5‎ km²
4133Konyárهاجدو-بیهار212741.7‎ km²
4134Mezősasهاجدو-بیهار70626.3‎ km²
4135Körösszegapátiهاجدو-بیهار106345.7‎ km²
4136Körösszakálهاجدو-بیهار89315.1‎ km²
4137Magyarhomorogهاجدو-بیهار99839.6‎ km²
4138Komádiهاجدو-بیهار5979144.8‎ km²
4141Furtaهاجدو-بیهار122142.8‎ km²
4142Zsákaهاجدو-بیهار178378.7‎ km²
4143وکردهاجدو-بیهار1347.4‎ km²
4144Darvasهاجدو-بیهار60542.2‎ km²
4145Csökmőهاجدو-بیهار209068.8‎ km²
4146Újirázهاجدو-بیهار58815.8‎ km²
4150پوشپکلدانهاجدو-بیهار15417186.5‎ km²
4151پوشپکلدانهاجدو-بیهار
4152پوشپکلدانهاجدو-بیهار
4155پوشپکلدانهاجدو-بیهار
4161Bárándهاجدو-بیهار271042.5‎ km²
4162Bárándهاجدو-بیهار
4163Szerepهاجدو-بیهار104837.5‎ km²
4164Bakonszegهاجدو-بیهار127135‎ km²
4171Sárrétudvariهاجدو-بیهار303854.4‎ km²
4172Biharnagybajomهاجدو-بیهار296161.3‎ km²
4173Nagyrábéهاجدو-بیهار234685.3‎ km²
4174Bihartordaهاجدو-بیهار84022.5‎ km²
4175Bihardancsházaهاجدو-بیهار1848.3‎ km²
4176Sápهاجدو-بیهار104219.2‎ km²
4177Földesهاجدو-بیهار420865.3‎ km²
4181Nádudvarهاجدو-بیهار9171225.8‎ km²
4183Kabaهاجدو-بیهار617395.1‎ km²
4184Tetétlenهاجدو-بیهار143231.9‎ km²
4200هایدوسبسلوهاجدو-بیهار26556238.9‎ km²
4201هایدوسبسلوهاجدو-بیهار
4202هایدوسبسلوهاجدو-بیهار
4211Ebesهاجدو-بیهار498277.2‎ km²
4212Hajdúszovátهاجدو-بیهار337958‎ km²
4220هایدوویسرمینهاجدو-بیهار29666250.9‎ km²
4221هایدوویسرمینهاجدو-بیهار
4224هاجدو-بیهار156216.2‎ km²
4225هایدوویسرمینهاجدو-بیهار1737019‎ km²
4241Bocskaikertهاجدو-بیهار321210.8‎ km²
4242هایدوهادهزهاجدو-بیهار1303887.9‎ km²
4243تگلاسهاجدو-بیهار633538.3‎ km²
4251هایدوشمشونهاجدو-بیهار1316369.5‎ km²
4252Nyíradonyهاجدو-بیهار144186.5‎ km²
4253هایدوشمشونهاجدو-بیهار
4254Nyíradonyهاجدو-بیهار56407.1‎ km²
4262Nyíracsádهاجدو-بیهار391875‎ km²
4263Nyírmártonfalvaهاجدو-بیهار214357.5‎ km²
4264Nyírábrányهاجدو-بیهار377755.5‎ km²
4266Fülöpهاجدو-بیهار179655.9‎ km²
4271Mikepércsهاجدو-بیهار497037.1‎ km²
4272Sárándهاجدو-بیهار224022.7‎ km²
4273Hajdúbagosهاجدو-بیهار196838.1‎ km²
4274Hosszúpályiهاجدو-بیهار574179.1‎ km²
4275Monostorpályiهاجدو-بیهار214444.4‎ km²
4281Létavértesهاجدو-بیهار588275.8‎ km²
4283Létavértesهاجدو-بیهار
4284Kokadهاجدو-بیهار66515.9‎ km²
4285Álmosdهاجدو-بیهار163734.3‎ km²
4286Bagamérهاجدو-بیهار247547.1‎ km²
4287Vámospércsهاجدو-بیهار541558.2‎ km²
4288Újlétaهاجدو-بیهار109330.4‎ km²

هاجدو-بیهار اطلاعات جمعیت شناختی

جمعيت581451
تراکم جمعیت93.6 / km²
جمعیت مرد277938 (47.8%)
جمعیت زن303510 (52.2%)
سن متوسط39.3
سن متوسط مردان37.2
سن متوسط زنان41.3
کسب و کارها در هاجدو-بیهار21297
جمعیت (1975)288963
جمعیت (2000)460925
تغییر جمعیتی از 1975 تا 2015 +101.2%
تغییر جمعیتی از 2000 تا 2015 +26.1%

هاجدو-بیهار

هاجدو-بیهار (به مجاری: Hajdú-Bihar County) یک شهرستان مجارستان در مجارستان است که در مجارستان واقع شده‌است.   ︎  هاجدو-بیهار صفحه ویکی پدیا