(20545) کد پستی در فرانسه

مشاهده لیست کد پستی در فرانسه
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه643,801‎ km²
جمعيت64.8 میلیون
تراکم جمعیت100.6 / km²
کد پستی00000, 01000, 01001 CEDEX (20542 بیشتر)
کد تلفن1, 2, 3 (5 بیشتر)
کسب و کارها در فرانسه3186845
شهرها8902
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
02000 - 02939 CEDEX 9, 60000 - 60981 CEDEX 9, 80000 - 80980پیکاردی634
04000 - 06999 CEDEX, 13000 - 13990, 83000 - 84977 CEDEXپروانس-آلپ-کوت دازور1552
08000 - 08800, 10000 - 10910 CEDEX 9, 51000 - 52920 CEDEX 9شامپاین-آردن434
14000 - 14990, 50000 - 50958 CEDEX 9, 61000 - 61994 CEDEX 9نرماندی سفلی498
16000 - 17940, 79000 - 79953 CEDEX 9, 86000 - 86984 CEDEXپواتو-شرانت668
19000 - 19800, 23000 - 23800, 87000 - 87950 CEDEX 9لیموزن282
20000 - 20900 CEDEX 9جزیره کرس184
27000 - 27950, 76000 - 76980نرماندی علیا491
54000 - 55840, 57000 - 57990, 88000 - 88809 CEDEXلورن821
59000 - 59998 CEDEX, 62000 - 62990نور-پا-دو-کاله1021
67000 - 68990آلزاس595
75000 - 75998 CEDEX 14, 77000 - 78997 CEDEX, 91000 - 97490ایل-دو-فرانس4319

نقشه تعاملی

(20545) کد پستی در فرانسه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00000
01000بورگ-آن-برسرون-آلپ4311536.8‎ km²
01001 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01002 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01003 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01004 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01005 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01006 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01007 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01008 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01009 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01010 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01011 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01012 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01013 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01014 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01015 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01016 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01017 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01018 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01019 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01020 CEDEXبورگ-آن-برسرون-آلپ
01059 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01060 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01061 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01069 CEDEX 9بورگ-آن-برسرون-آلپ
01090لورسیرون-آلپ985441.2‎ km²
01100ژئوورسهرون-آلپ33263105.3‎ km²
01101 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01102 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01103 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01104 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01105 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01106 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01107 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01108 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01109 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01110Champdorرون-آلپ7556197.9‎ km²
01111 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01112 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01115 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01116 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01117 CEDEXاویونکسرون-آلپ
01120Sainte-Croixرون-آلپ1851993.7‎ km²
01121 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
01122 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
01123 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
01124 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
01125 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
01126 CEDEXمونلوئلرون-آلپ
صفحه 1بعدی

فرانسه

َرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه (به فرانسوی: République française) یکی از کشورهای واقع شده در اروپای غربی می‌باشد که دارای چند منطقۀ تحت حاکمیت نیز است. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیز اقیانوس اطلس می باشد (دو کشور دیگ..  ︎  فرانسه صفحه ویکی پدیا