(352) کد پستی در عراق

مشاهده لیست کد پستی در عراق
منطقه زمانیوقت عربستان
منطقه43,772‎ km²
جمعيت29.7 میلیون
تراکم جمعیت677.9 / km²
کد پستی00000, 00964, 10001 (349 بیشتر)
کد تلفن1, 21, 23 (22 بیشتر)
کسب و کارها در عراق38122
شهرها91
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
00000 - 34004استان بغداد74
32001 - 32019استان دیاله18
34005 - 34012استان صلاح‌الدین9
36012 - 36014, 52001 - 52011استان واسط15
41006 - 41023استان نینوا16
42001 - 42003, 42007 - 42010استان دهوک6
44000 - 44021استان اربیل17
46001 - 46012, 46017 - 46023استان سلیمانیه13
51001 - 51019استان بابل18
54001 - 54007استان نجف7
56001 - 56004استان کربلا4
58001 - 58015استان قادسیه11
61001 - 61030استان بصره32
62001 - 62012استان میسان12
64001 - 64008, 64012 - 64016استان ذی‌قار11
66001 - 66008استان مثنی6

(352) کد پستی در عراق

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00000بغداداستان بغداد7216000
00964بغداداستان بغداد7216000
10001بغداداستان بغداد7216000
10002کفریاستان دیاله30143
10003بغداداستان بغداد7216000
10004استان بغداد
10005بغداداستان بغداد7216000
10006کاظمیناستان بغداد
10007استان بغداد
10008استان بغداد
10009Khamīsahاستان بصره
10010استان بغداد
10011کرخاستان بغداد
10012استان بغداد
10013استان بغداد
10014استان بغداد
10015استان بغداد
10016استان بغداد
10017استان بغداد
10018استان بغداد
10019استان بغداد
10020بغداداستان بغداد7216000
10021استان بغداد
10022استان بغداد
10023بغداداستان بغداد7216000
10024استان بغداد
10044استان بغداد
10045بغداداستان بغداد7216000
10046استان بغداد
10047بغداداستان بغداد7216000
10048استان بغداد
10049استان بغداد
10050استان بغداد
10051بغداداستان بغداد7216000
10052استان بغداد
10053بغداداستان بغداد7216000
10054بغداداستان بغداد7216000
10055استان بغداد
10056استان بغداد
10057بغداداستان بغداد7216000
10058استان بغداد
10059بغداداستان بغداد7216000
10060استان بغداد
10061بغداداستان بغداد7216000
10062بغداداستان بغداد7216000
10063استان بغداد
10064بغداداستان بغداد7216000
10065استان بغداد
10066استان بغداد
10067استان بغداد
10068بغداداستان بغداد7216000
10069بغداداستان بغداد7216000
10070استان بغداد
10071بغداداستان بغداد7216000
10072استان بغداد
10073استان بغداد
10074استان بغداد
10075بغداداستان بغداد7216000
10076استان بغداد
10077استان بغداد
10078Al Yūsufīyahاستان بغداد
10079استان بغداد
10080استان بغداد
10081بغداداستان بغداد7216000
10082استان بغداد
10083استان بغداد
10084استان بغداد
10085استان بغداد
10086استان بغداد
10087استان اربیل
10088استان بغداد
10089بغداداستان بغداد7216000
10090استان بغداد
12345استان بغداد
31001رمادیاستان انبار274539
31002فلوجهاستان انبار190159
31003استان نجف
31004استان انبار
31005استان انبار
31006استان انبار
31007هیت (عراق)استان انبار31901
31008کبیسه (شهر)استان انبار
31009خان بغدادیاستان انبار
31010حدیثه (شهر)استان انبار30925
31011
31012راوه (عراق)استان انبار20580
31013حصیبهاستان انبار
31014رطبهاستان انبار22370
31015استان انبار
31016استان انبار
31017استان انبار
31018کبیسه (شهر)استان انبار
31019استان انبار
31020ابو غریباستان بغداد900000
31021کرابلهاستان انبار
31022استان انبار
32001بعقوبهاستان دیاله152550
32002استان دیاله
32003Al Miqdādīyahاستان دیاله50698
32004کفریاستان دیاله30143
32005Baladrūzاستان دیاله
32006Al Khālişاستان دیاله
32007خانقیناستان دیاله
32008استان دیاله
32009Mandalīاستان دیاله29785
32010استان دیاله
32011استان دیاله
32012استان دیاله
32013استان دیاله
32014استان انبار
32015استان دیاله
32016استان دیاله
32017استان انبار
32018استان انبار
32019استان دیاله
34001تکریتاستان صلاح‌الدین42477
34002الدور، عراقاستان صلاح‌الدین
34003استان انبار
34004سلمان پاک (شهر)استان بغداد
34005استان صلاح‌الدین
34006استان انبار
34007بیجیاستان صلاح‌الدین36454
34008استان صلاح‌الدین
34009استان انبار
34010سامرااستان صلاح‌الدین158508
34011بلد، عراقاستان صلاح‌الدین42088
34012استان صلاح‌الدین
34013استان دیاله
34014استان انبار
36001کرکوکاستان کرکوک601433
36002
36003استان انبار
36004استان انبار
36005استان انبار
36006طوز خورماتواستان صلاح‌الدین59886
36007
36008داقوقاستان کرکوک
36009استان انبار
36010
36011
36012Al Ḩayyاستان واسط78272
36013Al Ḩayyاستان واسط78272
36014Al Ḩayyاستان واسط78272
36015استان انبار
41001موصلاستان نینوا1739800
41002موصلاستان نینوا1739800
41003استان انبار
41004استان انبار
41005استان انبار
41006استان نینوا
41007استان انبار
41008استان نینوا
41009استان انبار
41010استان انبار
41011Ash Shaykhānاستان نینوا
41012Tallkayfاستان نینوا23524
41013بعشیقهاستان نینوا
41014استان نینوا
41015سنجاراستان نینوا38294
41016تل‌عفراستان نینوا
41017استان اربیل
41018استان نینوا
41019Barţalahاستان نینوا
41020القوشاستان نینوا
41021استان انبار
41022استان انبار
41023Al Ba‘ājاستان نینوا
41024استان اربیل
41025استان انبار
42001استان دهوک
42002زاخواستان دهوک95052
42003استان دهوک
42004عقرهاستان نینوا23000
42005استان انبار
42006استان انبار
42007Zāwītahاستان دهوک
42008عمادیهاستان دهوک
42009استان انبار
42010عمادیهاستان دهوک
42011استان انبار
42012Ash Shaykhānاستان نینوا
44000اربیلاستان اربیل932800
44001اربیلاستان اربیل932800
44002استان اربیل
44003استان اربیل
44004استان انبار
44005شقلاوهاستان اربیل
44006استان انبار
44007استان انبار
44008استان اربیل
44009رواندزاستان اربیل22943
44010استان انبار
44011استان اربیل
44012استان انبار
44013استان انبار
44014استان اربیل
44015استان انبار
44016استان انبار
44017Khamīsahاستان بصره
44018استان اربیل
44019استان اربیل
44020استان اربیل
44021استان اربیل
44022
46001سلیمانیهاستان سلیمانیه723170
46002سلیمانیهاستان سلیمانیه723170
46003استان انبار
46004استان سلیمانیه
46005استان انبار
46006استان انبار
46007Baynjiwaynاستان سلیمانیه27116
46008استان انبار
46009استان انبار
46010استان سلیمانیه
46011استان انبار
46012رانیهاستان سلیمانیه
46013استان انبار
46014استان انبار
46015استان اربیل
46016استان انبار
46017استان سلیمانیه
46018حلبچهاستان سلیمانیه57333
46019استان سلیمانیه
46020Derbendîxanاستان سلیمانیه
46021استان سلیمانیه
46022استان سلیمانیه
46023چمچمالاستان سلیمانیه75634
51001حلهاستان بابل289709
51002استان بابل
51003استان بابل
51004استان بابل
51005استان بابل
51006Al Musayyibاستان بابل42901
51007اسکندریه، عراقاستان بابل
51008Al Maḩāwīlاستان بابل
51009استان بابل
51010Nāḩīyat Saddat al Hindīyahاستان بابل30622
51011استان بابل
51012استان بابل
51013Imam Qasimاستان بابل36992
51014استان بابل
51015استان بابل
51016استان بابل
51017
51018استان بابل
51019جرف النصراستان بابل
52001کوت، عراقاستان واسط315162
52002استان واسط
52003استان واسط
52004بدره، عراقاستان واسط
52005Al ‘Azīzīyahاستان واسط44751
52006استان واسط
52007استان واسط
52008
52009استان واسط
52010استان واسط
52011Al Ḩayyاستان واسط78272
54001نجفاستان نجف482576
54002کوفهاستان نجف110000
54003کوفهاستان نجف110000
54004استان نجف
54005استان انبار
54006Al Mishkhābاستان نجف23189
54007حیرهاستان نجف
56001کربلااستان کربلا434450
56002استان کربلا
56003استان کربلا
56004استان کربلا
58001دیوانیه، عراقاستان قادسیه318801
58002استان انبار
58003عفک، عراقاستان قادسیه21888
58004عفک، عراقاستان قادسیه21888
58005Nāḩiyat ash Shināfīyahاستان قادسیه22643
58006Ash Shāmīyahاستان قادسیه57661
58007استان انبار
58008Nahiyat Ghammasاستان قادسیه30909
58009استان قادسیه
58010استان قادسیه
58011استان قادسیه
58012استان واسط
58013استان قادسیه
58014استان انبار
58015استان قادسیه
58016استان انبار
58017استان انبار
58018استان انبار
61001بصرهاستان بصره2600000
61002بغداداستان بغداد7216000
61003استان بصره
61004بصرهاستان بصره2600000
61005Şafwānاستان بصره
61006ام قصراستان بصره107620
61007Abī al Khaşībاستان بصره
61008استان بصره
61009Al Hārithahاستان بصره92395
61010الفاواستان بصره104569
61011ام قصراستان بصره107620
61012استان بصره
61013استان بصره
61014استان بصره
61015استان بصره
61016قرنهاستان بصره
61017قرنهاستان بصره
61018استان بصره
61019بصرهاستان بصره2600000
61020استان بصره
61021استان بصره
61022استان بصره
61023استان بصره
61024استان بصره
61025ام قصراستان بصره107620
61026استان بصره
61027استان بصره
61028بصرهاستان بصره2600000
61029استان بصره
61030بصرهاستان بصره2600000
62001عمارهاستان میسان323302
62002استان میسان
62003استان میسان
62004استان میسان
62005Al Ḩalfāyahاستان میسان
62006استان میسان
62007استان میسان
62008استان میسان
62009استان میسان
62010استان میسان
62011استان میسان
62012استان میسان
64001ناصریهاستان ذی‌قار400249
64002استان ذی‌قار
64003استان انبار
64004استان ذی‌قار
64005استان ذی‌قار
64006استان ذی‌قار
64007شطرهاستان ذی‌قار82732
64008استان ذی‌قار
64009استان انبار
64010استان انبار
64011استان انبار
64012استان ذی‌قار
64013استان ذی‌قار
64014Nāḩiyat al Fuhūdاستان ذی‌قار21551
64015استان انبار
64016استان ذی‌قار
66001As Samawahاستان مثنی152890
66002Ar Rumaythahاستان مثنی47248
66003استان مثنی
66004استان مثنی
66005استان واسط
66006استان مثنی
66007استان بصره
66008استان مثنی

عراق

با نام رسمی جمهوری عراق (به عربی: الجمهوریة العراقیة) (به کردی: کۆماری عێراق) کشوری در خاورمیانه و جنوب باختری آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از باختر با اردن و سوریه، از خاور با ایران و از شمال با ترکیه همسایه..  ︎  عراق صفحه ویکی پدیا