(8) کد پستی در سوالبارد و یان ماین

مشاهده لیست کد پستی در سوالبارد و یان ماین
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
جمعيت2550
کد پستی8099, 9170, 9171 (5 بیشتر)
کسب و کارها در سوالبارد و یان ماین230
شهرها5