(3509) کد پستی در سوئیس

مشاهده لیست کد پستی در سوئیس
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
جمعيت7.6 میلیون
کد پستی1000, 1001, 1002 (3506 بیشتر)
کد تلفن21, 22, 24 (22 بیشتر)
کسب و کارها در سوئیس688386
شهرها1304
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1000 - 1683, 1800 - 1892کانتون وو348
1200 - 1258, 1279 - 1298کانتون ژنو65
1609 - 1796کانتون فریبورگ175
1890 - 1997, 3900 - 3999کانتون وله176
2000 - 2325کانتون نوشاتل80
2336 - 2405, 2800 - 2954کانتون ژورا88
2500 - 2762, 3000 - 3864کانتون برن491
4000 - 4106کانتون بازل اشتاد72
4102 - 4497بازل-لاندشافت93
4226 - 4252, 4500 - 4719کانتون سولوتورن128
5017 - 6042کانتون آرگاو249
6000 - 6048, 6102 - 6404کانتون لوسرن139
6053 - 6078, 6388 - 6391کانتون ابوالدن19
6300 - 6349کانتون زوگ24
6362 - 6387کانتون نیدوالدن15
6402 - 6443, 8832 - 8864کانتون اشووتس48
6452 - 6493کانتون اوری27
6571 - 6999ایالت تیچینو263
7000 - 7748کانتون گراوبوندن281
8000 - 9510کانتون زوریخ324
8200 - 8263کانتون شاف‌هاوزن38
8500 - 8599, 9535 - 9573کانتون تورگاو129
8750 - 8784, 8865 - 8874کانتون گلاروس26
8872 - 8898, 9000 - 9036, 9230 - 9658کانتون سانکت گالن196
9035 - 9112, 9405 - 9414, 9426 - 9428کانتون آپنتزل آوسرهودن29

نقشه تعاملی

(3509) کد پستی در سوئیس

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1000لوزانکانتون وو815714.1‎ km²
1001لوزانکانتون وو
1002لوزانکانتون وو
1003لوزانکانتون وو76170.82‎ km²
1004لوزانکانتون وو193752.272‎ km²
1005لوزانکانتون وو103551.585‎ km²
1006لوزانکانتون وو115381.553‎ km²
1007لوزانکانتون وو264553.904‎ km²
1008کانتون وو157374.129‎ km²
1009کانتون وو172124.439‎ km²
1010لوزانکانتون وو148972.856‎ km²
1011لوزانکانتون وو
1012لوزانکانتون وو122221.993‎ km²
1014لوزانکانتون وو
1015لوزانکانتون وو21700.986‎ km²
1017لوزانکانتون وو
1018لوزانکانتون وو143523.231‎ km²
1019لوزانکانتون وو
1020Chavannesکانتون وو202052.945‎ km²
1022کانتون وو67341.662‎ km²
1023کانتون وو85295.5‎ km²
1024Chavannesکانتون وو88104.829‎ km²
1025Saint-Sulpiceکانتون وو31921.729‎ km²
1026Dengesکانتون وو43965.5‎ km²
1027کانتون وو36363.713‎ km²
1028کانتون وو49711.874‎ km²
1029کانتون وو8821.666‎ km²
1030Bussignyکانتون وو79244.788‎ km²
1031Mexکانتون وو8652.901‎ km²
1032کانتون وو73066‎ km²
1033Cheseauxکانتون وو61785.9‎ km²
1034کانتون وو9263.161‎ km²
1035کانتون وو3383.853‎ km²
1036کانتون وو8913.835‎ km²
1037کانتون وو12003.796‎ km²
1038کانتون وو12984.232‎ km²
1039Cheseauxکانتون وو
1040Villars-le-Terroirکانتون وو736917.9‎ km²
1041Nazکانتون وو336223.1‎ km²
1042کانتون وو203312.2‎ km²
1043Sugnensکانتون وو3372.7‎ km²
1044کانتون وو6737.4‎ km²
1045کانتون وو2873.401‎ km²
1046کانتون وو2231.981‎ km²
1047کانتون وو1413.603‎ km²
1052Le Mont-sur-Lausanneکانتون وو77359.8‎ km²
1053Cugyکانتون وو472610.7‎ km²
1054Morrensکانتون وو10533.675‎ km²
1055کانتون وو20407.1‎ km²
1058Villars-Tiercelinکانتون وو3544.991‎ km²
صفحه 1بعدی