(336) کد پستی در جمهوری مقدونیه

مشاهده لیست کد پستی در جمهوری مقدونیه
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه2,513‎ km²
جمعيت2.1 میلیون
تراکم جمعیت820.7 / km²
کد پستی1000, 1001, 1002 (333 بیشتر)
کد تلفن2, 31, 32 (17 بیشتر)
کسب و کارها در جمهوری مقدونیه55430
شهرها162
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1000 - 1040, 1101 - 1141Opština Karpoš51
1212 - 1214Tetovo8
1230 - 1234Gostivar6
1236 - 1238Opština Vrapčište2
1253 - 1257Opština Mavrovo i Rostuša5
1309 - 1313, 1321 - 1323Kumanovo10
1330 - 1335Kriva Palanka5
1400 - 1408ولس مونیکیپلیتی9
1423 - 1437Kavadarci9
1480 - 1483Gevgelija5
2000 - 2205اشتیپ7
2202 - 2207Karbinci2
2220 - 2227Sveti Nikole3
2300 - 2303, 2307 - 2312Opština Kočani5
2310 - 2316Opstina Vinica3
2330 - 2332Berovo4
2400 - 2404, 2413 - 2415, 2432 - 2434Strumica10
2420 - 2423Opština Radoviš3
2430 - 2433Bosilovo3
2435 - 2437Novo Selo2
2460 - 2464Valandovo5
6000 - 6105, 6306 - 6323Ohrid10
6245 - 6257Opština Kičevo8
6337 - 6339Struga5
6340 - 6346Debarca5
6530 - 6535Makedonski Brod3
7000 - 7205Bitola22
7211 - 7214Novaci4
7315 - 7320رسن (مقدونیه)7
7500 - 7514Prilep9
7504 - 7507Dolneni5

(336) کد پستی در جمهوری مقدونیه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
1000اسکوپیهOpština Karpoš474889
1001اسکوپیهOpština Karpoš474889
1002اسکوپیهOpština Karpoš474889
1003اسکوپیهOpština Karpoš474889
1004اسکوپیهOpština Karpoš474889
1005اسکوپیهOpština Karpoš474889
1006اسکوپیهOpština Karpoš474889
1007اسکوپیهOpština Karpoš474889
1008اسکوپیهOpština Karpoš474889
1010اسکوپیهOpština Karpoš474889
1011Opština Čučer-Sandevo
1020اسکوپیهOpština Karpoš474889
1040اسکوپیهOpština Karpoš474889
1041IlindenIlinden16406
1042IlindenIlinden16406
1043ПетровецPetrovec8298
1044KatlanovoPetrovec811
1045Opština Aračinovo
1047ЈурумлериIlinden2061
1050
1051БатинциOpština Studeničani3239
1052MalčišteOpština Studeničani69
1053ZelenikovoZelenikovo1005
1054دمیر هسار (شهر)
1060اسکوپیهOpština Karpoš474889
1061
1062СарајSaraj25379
1063Bukovik1256
1101اسکوپیهOpština Karpoš474889
1103اسکوپیهOpština Karpoš474889
1104اسکوپیهOpština Karpoš474889
1105اسکوپیهOpština Karpoš474889
1106اسکوپیهOpština Karpoš474889
1107اسکوپیهOpština Karpoš474889
1108اسکوپیهOpština Karpoš474889
1109اسکوپیهOpština Karpoš474889
1110اسکوپیهOpština Karpoš474889
1111اسکوپیهOpština Karpoš474889
1112اسکوپیهOpština Karpoš474889
1113اسکوپیهOpština Karpoš474889
1114اسکوپیهOpština Karpoš474889
1115اسکوپیهOpština Karpoš474889
1116اسکوپیهOpština Karpoš474889
1117اسکوپیهOpština Karpoš474889
1118اسکوپیهOpština Karpoš474889
1119اسکوپیهOpština Karpoš474889
1120اسکوپیهOpština Karpoš474889
1121اسکوپیهOpština Karpoš474889
1122اسکوپیهOpština Karpoš474889
1123Радишани1956
1124اسکوپیهOpština Karpoš474889
1125اسکوپیهOpština Karpoš474889
1126اسکوپیهOpština Karpoš474889
1127اسکوپیهOpština Karpoš474889
1128اسکوپیهOpština Karpoš474889
1129اسکوپیهOpština Karpoš474889
1130اسکوپیهOpština Karpoš474889
1131اسکوپیهOpština Karpoš474889
1132اسکوپیهOpština Karpoš474889
1133اسکوپیهOpština Karpoš474889
1134اسکوپیهOpština Karpoš474889
1135اسکوپیهOpština Karpoš474889
1136اسکوپیهOpština Karpoš474889
1137اسکوپیهOpština Karpoš474889
1138اسکوپیهOpština Karpoš474889
1139اسکوپیهOpština Karpoš474889
1141اسکوپیهOpština Karpoš474889
1200تتوفوTetovo72944
1201تتوفوTetovo72944
1203НераштеJegunovce2901
1206JažinceJegunovce
1211Tearce
1212Tetovo
1213Bogovinje
1214PirokTetovo3801
1215ЈегуновцеJegunovce7313
1216BrvenicaBrvenica16267
1218Opština Želino
1219تتوفوTetovo72944
1220BogovinjeBogovinje15166
1221KamenjaneBogovinje15376
1222تتوفوTetovo72944
1223تتوفوTetovo72944
1224ТеарцеTearce23096
1225Вратница3678
1226ЖелиноOpština Želino25422
1227BrvenicaBrvenica16267
1228Jegunovce
1229تتوفوTetovo72944
1230گشتیفارGostivar50974
1231VrutokGostivar5999
1232گشتیفارGostivar50974
1233Dolna BanjicaGostivar10147
1234گشتیفارGostivar50974
1235نگوتینوNegotino19515
1236Dobri DolOpština Vrapčište4124
1237Чегране12523
1238Opština Vrapčište
1239SrbinovoGostivar3629
1250دبارDebar18074
1253LazaropoleOpština Mavrovo i Rostuša
1254РостушаOpština Mavrovo i Rostuša9147
1255Opština Mavrovo i Rostuša
1256Mavrovi AnoviOpština Mavrovo i Rostuša914
1257Opština Mavrovo i Rostuša
1258Centar ŽupaOpština Centar Župa45412
1300کومانوفوKumanovo76275
1301کومانوفوKumanovo76275
1302Opština Staro Nagoričane
1303Opština Staro Nagoričane
1304Клечовце1505
1305Kumanovo
1306МатејчеOpština Lipkovo2781
1307ЛипковоOpština Lipkovo28102
1308Табановце
1309Kumanovo
1310کومانوفوKumanovo76275
1311کومانوفوKumanovo76275
1312Старо НагоричанеOpština Staro Nagoričane4112
1313کومانوفوKumanovo76275
1314Aerodrom
1315OtljaOpština Lipkovo2326
1316РанковцеOpština Rankovce4071
1318Kriva Palanka
1319Табановце
1321کومانوفوKumanovo76275
1322РомановцеKumanovo2492
1323PčinjaKumanovo
1324ВаксинцеOpština Lipkovo2095
1325Opština Lipkovo
1330Крива ПаланкаKriva Palanka20820
1332Opština Rankovce
1333Kriva Palanka
1334Kriva Palanka
1335Kriva Palanka
1360کراتوفوکراتوفو10288
1361کراتوفوکراتوفو10288
1400ولس (شهر)ولس مونیکیپلیتی57873
1401ولس (شهر)ولس مونیکیپلیتی57873
1402ولس (شهر)ولس مونیکیپلیتی57873
1403ولس (شهر)ولس مونیکیپلیتی57873
1406ولس مونیکیپلیتی
1407Ivankovciولس مونیکیپلیتی1009
1408Gorno Orizariولس مونیکیپلیتی1999
1413Opština Čaška
1414Извор696
1415Богомила1223
1420GradskoGradsko3737
1421SirkovoRosoman775
1422RosomanRosoman4106
1423DrenovoKavadarci888
1424VozarciKavadarci857
1425VatašaKavadarci2802
1426کافادارچیKavadarci38799
1427کافادارچیKavadarci38799
1430کافادارچیKavadarci38799
1431کافادارچیKavadarci38799
1434ResavaKavadarci336
1437KonopišteKavadarci327
1440نگوتینوNegotino19515
1441Dubrovo106
1442Демир КапијаDemir Kapija4451
1443Negotino
1445Lozovo
1480گفلیاGevgelija20664
1481گفلیاGevgelija20664
1482گفلیاGevgelija20664
1483گفلیاGevgelija20664
1484БогданциBogdanci8636
1485Star DojranOpština Dojran3348
1487Star DojranOpština Dojran3348
1488StojakovoBogdanci2125
1489MiravciGevgelija2573
2000اشتیپ
2001اشتیپاشتیپ48279
2005اشتیپاشتیپ48279
2101اشتیپاشتیپ48279
2102اشتیپاشتیپ48279
2103اشتیپاشتیپ48279
2202Karbinci
2205Sarčievoاشتیپ
2207KarbinciKarbinci3900
2208ЛозовоLozovo2836
2210پروبیشتیفOpština Probištip12702
2212ZletovoOpština Probištip3340
2220سفتی نیکولهSveti Nikole13292
2225سفتی نیکولهSveti Nikole13292
2227AmzabegovoSveti Nikole579
2300کوچانیOpština Kočani34258
2301Облешево4972
2302OrizariOpština Kočani4292
2303کوچانیOpština Kočani34258
2304مکدونسکا کامنیکاMakedonska Kamenica8114
2305ZrnovciZrnovci3236
2307Opština Kočani
2310VinicaOpstina Vinica18218
2312OrizariOpština Kočani4292
2314BlatecOpstina Vinica2024
2315RusinovoBerovo2173
2316DragobrašteOpstina Vinica
2320دلچفوOpština Delčevo17415
2325Star Istevnik250
2326پهچفوOpština Pehčevo2440
2330BerovoBerovo13847
2331VladimirovoBerovo1290
2332BudinarciBerovo
2333Češinovo-Obleševo
2400اشترومیکا (شهر)Strumica45508
2401اشترومیکا (شهر)Strumica45508
2402اشترومیکا (شهر)Strumica45508
2403اشترومیکا (شهر)Strumica45508
2404اشترومیکا (شهر)Strumica45508
2410Куклиш4368
2411وسیلوو، جمهوری مقدونیهوسیلوو مونیکیپلیتی12382
2412وسیلوو مونیکیپلیتی
2413Strumica
2414VeljusaStrumica1720
2415BanskoStrumica
2416Nova Maalaوسیلوو مونیکیپلیتی
2420رادوفیسOpština Radoviš24984
2421Opština Radoviš
2423PodarešOpština Radoviš3774
2424KončeOpština Konče3475
2430PetralinciBosilovo
2431BosilovoBosilovo12447
2432MurtinoStrumica2202
2433تورنوو، جمهوری مقدونیهBosilovo
2434VeljusaStrumica1720
2435Novo Selo
2436
2437Ново СелоNovo Selo11818
2460فالاندوفوValandovo3798
2461فالاندوفوValandovo3798
2462Valandovo
2463PiravaValandovo1633
2464فالاندوفوValandovo3798
6000اوهریدOhrid54908
6001اوهریدOhrid54908
6005اوهریدOhrid54908
6102اوهریدOhrid54908
6103اوهریدOhrid54908
6104اوهریدOhrid54908
6105اوهریدOhrid54908
6245Malo CrskoOpština Kičevo22
6250Opština Kičevo
6251کیچفوOpština Kičevo31123
6252کیچفوOpština Kičevo31123
6253ZajasOpština Kičevo12218
6254OslomejOpština Kičevo102
6255ДруговоDrugovo3149
6256Извор696
6257Gorni Dlapkin DolOpština Kičevo576
6258Opština Vraneštica
6259Opština Vraneštica
6260ولس مونیکیپلیتی
6261ДруговоDrugovo3149
6262StrelciOpština Kičevo1563
6306اوهریدOhrid54908
6322اوهریدOhrid54908
6323PeštaniOhrid
6330استروگاStruga37387
6333РадолиштаStruga2814
6334Velesta8646
6335Opština Vevčani
6336Лабуништа8805
6337LukovoStruga1424
6338Struga
6339OktisiStruga2692
6340SlivovoDebarca
6341TrebeništaDebarca
6342MešeištaDebarca2452
6344BelčištaDebarca2804
6346SlivovoDebarca
6530مکدونسکی بوردMakedonski Brod5607
6533Dolni ManastirecMakedonski Brod243
6535SamokovMakedonski Brod1429
6539DvorciPlasnica66
7000بیتولاBitola86528
7001بیتولاBitola86528
7005بیتولاBitola86528
7006بیتولاBitola86528
7102بیتولاBitola86528
7103بیتولاBitola86528
7104بیتولاBitola86528
7105بیتولاBitola86528
7106بیتولاBitola86528
7107بیتولاBitola86528
7108بیتولاBitola86528
7109بیتولاBitola86528
7110بیتولاBitola86528
7111بیتولاBitola86528
7201Gorno Orizariولس مونیکیپلیتی1999
7202Smilevoدمیر هسار (شهر)689
7204Dolno OrizariBitola1236
7205DihovoBitola644
7211NovaciNovaci2357
7212DedebalciMogila474
7213MakovoNovaci319
7214StaravinaNovaci285
7215DobruševoMogila2103
7216МогилаMogila4392
7221Бистрица4798
7223بیتولاBitola86528
7224Bitola
7225NovaciNovaci2357
7240Demir Hisarدمیر هسار (شهر)2283
7241بیتولاBitola86528
7242LopaticaBitola665
7244Demir Hisarدمیر هسار (شهر)2283
7245IvanjevciMogila970
7310Ресенرسن (مقدونیه)16539
7313CapariBitola1311
7314Bitola
7315Carev Dvorرسن (مقدونیه)
7316Asamatiرسن (مقدونیه)218
7317Kraniرسن (مقدونیه)1087
7318Ljubojnoرسن (مقدونیه)965
7319Oteševoرسن (مقدونیه)
7320Jankovecرسن (مقدونیه)1291
7500PrilepPrilep73814
7502PrilepPrilep73814
7503PrilepPrilep73814
7504ДолнениDolneni11534
7505KostinciDolneni198
7506DunjePrilep333
7507Dolneni
7508Prilep
7509Golemo KonjariPrilep906
7510PrilepPrilep73814
7511VrančeDolneni240
7512Prilep
7514KanatlarciPrilep1041
7524KrivogashtaniOpština Krivogaštani5899
7525Opština Krivogaštani
7537Dolneni
7550کروشفوOpština Kruševo5211

جمهوری مقدونیه

َقدونیه کشوری است در جنوب شرقی اروپا و شمال یونان. این جمهوری در سال ۱۹۹۱ از یوگوسلاوی پیشین مستقل شد. پایتخت آن شهر اسکوپیه است و از شهرهای مهم دیگر آن شهر اوهرید، بیتولا و استروگا است.   ︎  جمهوری مقدونیه صفحه ویکی پدیا