(245) کد پستی در جمهوری دومینیکن

مشاهده لیست کد پستی در جمهوری دومینیکن
منطقه زمانیوقت آتلانتیک
منطقه48,442‎ km²
جمعيت9.8 میلیون
تراکم جمعیت202.8 / km²
کد پستی00000, 10100, 10101 (242 بیشتر)
کد تلفن809, 829, 849
کسب و کارها در جمهوری دومینیکن101354
شهرها61
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
00000 - 11205دیستریتو ناسیونال113
00000 - 15700استان سانتو دومینیگو138
10503 - 10509, 11204 - 11206استان سن کریستوبال8
10601 - 10607استان آزوا7
51000 - 51122استان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن4

(245) کد پستی در جمهوری دومینیکن

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00000دیستریتو ناسیونال
10100دیستریتو ناسیونال
10101دیستریتو ناسیونال
10102دیستریتو ناسیونال
10103دیستریتو ناسیونال
10104دیستریتو ناسیونال
10105دیستریتو ناسیونال
10106دیستریتو ناسیونال
10107La Esperillaدیستریتو ناسیونال
10108دیستریتو ناسیونال
10109La Juliaدیستریتو ناسیونال12575
10110دیستریتو ناسیونال
10111Bella Vistaدیستریتو ناسیونال175683
10112Bella Vistaدیستریتو ناسیونال175683
10113دیستریتو ناسیونال
10114دیستریتو ناسیونال
10115دیستریتو ناسیونال
10116دیستریتو ناسیونال
10117Hondurasدیستریتو ناسیونال
10118دیستریتو ناسیونال
10119دیستریتو ناسیونال
10120La Yucaدیستریتو ناسیونال
10121دیستریتو ناسیونال
10122دیستریتو ناسیونال
10123دیستریتو ناسیونال
10124La Yucaدیستریتو ناسیونال
10125استان سانتو دومینیگو
10126دیستریتو ناسیونال
10127دیستریتو ناسیونال
10128استان سانتو دومینیگو
10129دیستریتو ناسیونال
10130دیستریتو ناسیونال
10131Los Pradosدیستریتو ناسیونال
10132Los Pradosدیستریتو ناسیونال
10133دیستریتو ناسیونال
10134دیستریتو ناسیونال
10135دیستریتو ناسیونال
10136استان سانتو دومینیگو
10137استان سانتو دومینیگو
10138دیستریتو ناسیونال
10139استان سانتو دومینیگو
10140دیستریتو ناسیونال
10141دیستریتو ناسیونال
10142دیستریتو ناسیونال
10143دیستریتو ناسیونال
10144دیستریتو ناسیونال
10145دیستریتو ناسیونال
10146دیستریتو ناسیونال
10147دیستریتو ناسیونال
10148دیستریتو ناسیونال
10149دیستریتو ناسیونال
10150دیستریتو ناسیونال
10201دیستریتو ناسیونال
10202دیستریتو ناسیونال
10203دیستریتو ناسیونال
10204دیستریتو ناسیونال
10205دیستریتو ناسیونال
10206دیستریتو ناسیونال
10207دیستریتو ناسیونال
10208Ciudad Nuevaدیستریتو ناسیونال18756
10209دیستریتو ناسیونال
10210Zona Colonialدیستریتو ناسیونال
10211دیستریتو ناسیونال
10212دیستریتو ناسیونال
10213دیستریتو ناسیونال
10214Villa Franciscaدیستریتو ناسیونال50185
10215Villa Franciscaدیستریتو ناسیونال50185
10216San Carlosدیستریتو ناسیونال13456
10217San Carlosدیستریتو ناسیونال13456
10218Villa Mellaاستان سانتو دومینیگو
10301دیستریتو ناسیونال
10302دیستریتو ناسیونال
10303دیستریتو ناسیونال
10304استان سانتو دومینیگو
10305دیستریتو ناسیونال
10306دیستریتو ناسیونال
10307دیستریتو ناسیونال
10308Villa Consueloدیستریتو ناسیونال28621
10309Villa Consueloدیستریتو ناسیونال28621
10401دیستریتو ناسیونال
10402دیستریتو ناسیونال
10403دیستریتو ناسیونال
10404دیستریتو ناسیونال
10405دیستریتو ناسیونال
10406Ensanche Luperónدیستریتو ناسیونال8576
10407دیستریتو ناسیونال
10408La Zurzaاستان سانتو دومینیگو
10409دیستریتو ناسیونال
10410دیستریتو ناسیونال
10411دیستریتو ناسیونال
10412دیستریتو ناسیونال
10413دیستریتو ناسیونال
10501Cristo Reyدیستریتو ناسیونال14325
10502استان لا وگا
10503Villa Altagraciaاستان سن کریستوبال40027
10504استان سن کریستوبال
10505استان سن کریستوبال
10506استان سن کریستوبال
10507Esperalvilloاستان مونته پلاتا5445
10508استان پراویا
10509استان سن کریستوبال
10510دیستریتو ناسیونال
10511Ensanche La Feدیستریتو ناسیونال
10512Ensanche La Feدیستریتو ناسیونال
10513دیستریتو ناسیونال
10514دیستریتو ناسیونال
10515دیستریتو ناسیونال
10516دیستریتو ناسیونال
10601استان آزوا
10602استان آزوا
10603استان آزوا
10604دیستریتو ناسیونال
10605دیستریتو ناسیونال
10606استان آزوا
10607استان آزوا
10608استان پراویا
10701Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10702Los Peralejosدیستریتو ناسیونال
10801Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10802Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10803مونته کریستی (شهر)استان مونته کریستی17001
10804Jarabacoaاستان لا وگا29983
10805استان سن خوان، جمهوری دومینیکن
10901Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10902Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10903Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
10904استان سانتو دومینیگو
10905استان سانتو دومینیگو
11001استان سانتیاگو رودریگز
11002استان سانتیاگو رودریگز
11003استان الیاس پینیا
11004استان سانتو دومینیگو
11005Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11101دیستریتو ناسیونال
11102دیستریتو ناسیونال
11103Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11104Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11105Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11106Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11107Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11108Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11109Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11110Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11111Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11112Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11113Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11114Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11115Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
1111612 de Hainaدیستریتو ناسیونال
1111712 de Hainaدیستریتو ناسیونال
11201Villa Mellaاستان سانتو دومینیگو
11202سانتو دومینگودیستریتو ناسیونال2201941
11203استان بارائونا
11204استان سن کریستوبال
11205سانتو دومینگودیستریتو ناسیونال2201941
11206استان سن کریستوبال
11207استان سانتو دومینیگو
11301استان سانتو دومینیگو
11302استان پراویا
11401استان سانچز رامیرس
11402آزوا (شهر)استان آزوا59139
11403Hato del Yaqueاستان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن
11404استان سانتو دومینیگو
11405استان سانتو دومینیگو
11501استان سانتو دومینیگو
11502استان سانتو دومینیگو
11503Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11504استان سانتو دومینیگو
11505Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11506Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11507Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11508سن خوزه ده اوکوا
11509استان مونته کریستی
11510استان سانتو دومینیگو
11511استان سانتو دومینیگو
11512Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11513Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11514Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11515Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11516Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11517استان سانتو دومینیگو
11518Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11519استان سانتو دومینیگو
11601Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11602Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11603استان سانتو دومینیگو
11604Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11605Los Tres Ojos de Aguaاستان سانتو دومینیگو
11606استان سانتو دومینیگو
11704Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11705سانتو دومینگو استهاستان سانتو دومینیگو
11706استان سانتو دومینیگو
11707Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11708Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11801Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11802Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11803Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11804Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11805Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11806Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11807Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11808استان سن پدرو ده ماکوریس
11809سن خوزه ده اوکواسن خوزه ده اوکوا21148
11901استان سانتو دومینیگو
11902Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11903Santo Domingo Oesteاستان سانتو دومینیگو701269
11904استان ال سیبو
11905استان سانتو دومینیگو
11906استان سانتو دومینیگو
15700Boca Chicaاستان سانتو دومینیگو46300
21000سن پدرو ده ماکوریساستان سن پدرو ده ماکوریس217899
21004Juan Dolioاستان سن پدرو ده ماکوریس
22000لا رومانا، جمهوری دومینیکناستان لا رومانا208437
23000ایگوی (شهر)استان لا آلتاگراسیا123787
23301Bávaroاستان لا آلتاگراسیا
24000ال سیبو (شهر)استان ال سیبو23547
25000El Valleاستان آتو مایور5666
31000Las Guáranasاستان دوارته9586
32000سامانا (شهرک)استان سامانا11432
32200Las Terrenasاستان سامانا7713
33000ناگوااستان ماریا ترینیداد سانچز33862
34000Tenaresاستان ارماناس میرابال7390
41000لا وگا (شهر)استان لا وگا102426
42000بونائواستان مونسنیور نوول73269
43000کوتوییاستان سانچز رامیرس41641
51000استان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن
51101استان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن
51122سانتیاگو ده لوس کابایروساستان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن1200000
56000موکا، اسپاییاتاستان اسپاییات61834
57000Maimónاستان پوئرتو پلاتا
61000Esperanzaاستان والورده42169
62000Las Matas de Santa Cruzاستان مونته کریستی10218
63000داخابوناستان داخابون16398
64000Los Almácigosاستان سانتیاگو رودریگز
71000آزوا (شهر)استان آزوا59139
72000El Cercadoاستان سن خوان، جمهوری دومینیکن
73000Bánicaاستان الیاس پینیا1443
81000بارائونا (شهر)استان بارائونا77160
82000Tamayoاستان بائوروکو6429
83000خیمانیاستان ایندپندنسیا6567
84000استان پدرنالس
91000استان سن کریستوبال
92000مونته پلاتااستان مونته پلاتا15532
93000سن خوزه ده اوکواسن خوزه ده اوکوا21148
94000Nizaoاستان پراویا6530

جمهوری دومینیکن

دومینیکن کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و پول رایج آن پزو است. دومینیکن با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و ۴۸۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از ن..  ︎  جمهوری دومینیکن صفحه ویکی پدیا