(35798) کد پستی در جمهوری خلق چین

مشاهده لیست کد پستی در جمهوری خلق چین
منطقه زمانیوقت چین
منطقه99,661‎ km²
جمعيت1.3 میلیارد
تراکم جمعیت13345 / km²
کد پستی000000, 000940, 006245 (35795 بیشتر)
کد تلفن10, 130, 131 (507 بیشتر)
کسب و کارها در جمهوری خلق چین385096
شهرها1553
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
010000 - 029427مغولستان داخلی1307
030000 - 048406شانشی1114
050000 - 102604هبئی969
100000 - 102629پکن350
110000 - 125334لیائونینگ1279
130000 - 138012جی‌لین962
150000 - 166523هیلونگ‌جیانگ1262
200000 - 202183شانگهای267
210000 - 239455جیانگسو2171
230000 - 247282آن‌هوئی1753
250000 - 277800شاندونگ2412
300000 - 301915تیانجین196
310000 - 331127چجیانگ1290
330000 - 344918جیانگشی1579
350000 - 366316فوجیان1025
400000 - 409999چونگ‌کینگ668
410000 - 433101هونان1967
430000 - 448336هوبئی1572
450000 - 477297استان هنان1829
510000 - 529949گوانگ‌دونگ2422
530000 - 547699گوانگشی1401
550000 - 565606گوئیژو760
570000 - 578201هاینان365
610000 - 657803سیچوآن2010
650000 - 679315یون‌نان1398
700086 - 727512شاآنشی1106
730000 - 748508گانسو933
750000 - 750205, 750400 - 775150نینگ‌شیا131
810000 - 817201چینگهای166
830000 - 848504سین‌کیانگ960
850000 - 860800منطقه خودمختار تبت98

(35798) کد پستی در جمهوری خلق چین

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
000000آن‌هوئی
000940شانگهای
006245هبئی
010000هوهوتمغولستان داخلی774477
010010هوهوتمغولستان داخلی774477
010011هوهوتمغولستان داخلی774477
010020هوهوتمغولستان داخلی774477
010030هوهوتمغولستان داخلی774477
010031هوهوتمغولستان داخلی774477
010050هوهوتمغولستان داخلی774477
010051هوهوتمغولستان داخلی774477
010070هوهوتمغولستان داخلی774477
010071هوهوتمغولستان داخلی774477
010072هوهوتمغولستان داخلی774477
010073مغولستان داخلی
010074هوهوتمغولستان داخلی774477
010075مغولستان داخلی
010076هوهوتمغولستان داخلی774477
010080هوهوتمغولستان داخلی774477
010100مغولستان داخلی
010105مغولستان داخلی
010106هوهوتمغولستان داخلی774477
010107مغولستان داخلی
010108مغولستان داخلی
010109هوهوتمغولستان داخلی774477
010111مغولستان داخلی
010112مغولستان داخلی
010113مغولستان داخلی
010114مغولستان داخلی
010115مغولستان داخلی
010200Togtohمغولستان داخلی
010205Togtohمغولستان داخلی
010206مغولستان داخلی
010207مغولستان داخلی
010208مغولستان داخلی
010209مغولستان داخلی
010211مغولستان داخلی
010300Xuejiawanمغولستان داخلی
010400مغولستان داخلی
011100Erenhotمغولستان داخلی16427
011200مغولستان داخلی
011207مغولستان داخلی
011209مغولستان داخلی
011211مغولستان داخلی
011212مغولستان داخلی
011213مغولستان داخلی
011214مغولستان داخلی
011215مغولستان داخلی
011216مغولستان داخلی
011217مغولستان داخلی
صفحه 1بعدی

جمهوری خلق چین

China, officially the People's Republic of China (PRC), is the world's most populous state, with a population of over 1.381 billion. The PRC is governed by the Communist Party, with its seat of government in the capital city of Beijing. It exercises ..  ︎  جمهوری خلق چین صفحه ویکی پدیا