(369) کد پستی در تایوان

مشاهده لیست کد پستی در تایوان
منطقه زمانیوقت تایپه
جمعيت22.9 میلیون
کد پستی100, 103, 104 (366 بیشتر)
کد تلفن2, 3, 37 (11 بیشتر)
کسب و کارها در تایوان1044811
شهرها83
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
100 - 116, 224 - 253تایپه34
320 - 338, 400 - 744استان تایوان تایپه115
800 - 843کاوهسیونگ31
891 - 893استان فوجیان4

نقشه تعاملی

(369) کد پستی در تایوان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
100تایپهتایپه876197.4‎ km²
103تایپهتایپه925354.775‎ km²
104تایپهتایپه6551713.9‎ km²
105تایپه1525038.8‎ km²
106تایپهتایپه27954011.3‎ km²
108تایپهتایپه1630977.6‎ km²
110تایپهتایپه27221011.2‎ km²
111تایپه31210962.1‎ km²
112Beitouاستان تایوان تایپه22119757.7‎ km²
114تایپهتایپه22848832‎ km²
115تایپهتایپه15736122‎ km²
116تایپهتایپه24286331.2‎ km²
200کیلانگاستان تایوان تایپه677424.477‎ km²
201کیلانگاستان تایوان تایپه6848410.7‎ km²
202کیلانگاستان تایوان تایپه10578010.3‎ km²
203کیلانگاستان تایوان تایپه1633259.8‎ km²
2049864017.8‎ km²
2054491322.9‎ km²
206کیلانگاستان تایوان تایپه4984556.5‎ km²
207Wanliتایپه1601863‎ km²
208Jinshanتایپه1513147.3‎ km²
209نانگاناستان فوجیان598410.8‎ km²
21016889.5‎ km²
21112885.2‎ km²
21224484.394‎ km²
220Banqiaoتایپه53906021.2‎ km²
221Xizhiتایپه24024771.8‎ km²
222Shenkengاستان تایوان تایپه2430121‎ km²
2237123141.8‎ km²
224Ruifangتایپه3403071.6‎ km²
226299171.2‎ km²
227Shuangxiتایپه5366146.1‎ km²
228Gongliaoتایپه708298.6‎ km²
231Xindianتایپه403922121.2‎ km²
232Pinglinتایپه3020168.3‎ km²
233Wulaiتایپه4265333.4‎ km²
234تایپهتایپه2114706.2‎ km²
235Chung-hoتایپه56508919.4‎ km²
236Tuchengتایپه36074329.9‎ km²
237Sanxiaتایپه124636189.5‎ km²
238Shulinتایپه20484031.9‎ km²
2399464621.9‎ km²
241Sanchongتایپه44356017.9‎ km²
242Xinzhuangتایپه36076320.7‎ km²
2437229618.1‎ km²
2446857253.7‎ km²
2471795677.7‎ km²
2488858434.3‎ km²
249Baliتایپه2614338.8‎ km²
251Danshuiتایپه15182871.6‎ km²
252Sanzhiتایپه2103766.5‎ km²
253Shimenتایپه627352.1‎ km²
260ییلاناستان تایوان تایپه8917130.2‎ km²
261Pingxiاستان تایوان تایپه2381595.5‎ km²
26228919100.1‎ km²
2631753039.7‎ km²
26436692142.2‎ km²
265Luodongاستان تایوان تایپه4688711.3‎ km²
2662293788.1‎ km²
2675332668.2‎ km²
2682877940.1‎ km²
269Luodongاستان تایوان تایپه6437875.1‎ km²
270Su’aoاستان تایوان تایپه4458291.7‎ km²
2725535813.6‎ km²
290
300سینچواستان تایوان تایپه424389118.7‎ km²
302ژوبیاستان تایوان تایپه14549849.7‎ km²
30310294258‎ km²
3044426147.9‎ km²
3053376472.2‎ km²
30636124125.3‎ km²
307Zhudongاستان تایوان تایپه1727839.9‎ km²
3082704264.4‎ km²
310Zhudongاستان تایوان تایپه10002353.5‎ km²
3111466210.1‎ km²
3121522765.2‎ km²
3135140523‎ km²
314908953.4‎ km²
315444046.5‎ km²
320Zhongliاستان تایوان تایپه35520776.3‎ km²
324Pingzhenاستان تایوان تایپه27014843.5‎ km²
325Longtanاستان تایوان تایپه18606675.9‎ km²
326Yangmeiاستان تایوان تایپه19081289.6‎ km²
327Xinwuاستان تایوان تایپه4414486.4‎ km²
328تائویواناستان تایوان تایپه6304891.4‎ km²
33037273334.3‎ km²
333تائویواناستان تایوان تایپه23605971.5‎ km²
33426917233.7‎ km²
335Daxiاستان تایوان تایپه144953105.2‎ km²
33643403336.9‎ km²
337تائویواناستان تایوان تایپه8054286.9‎ km²
338تائویواناستان تایوان تایپه16178374.8‎ km²
3508297738.4‎ km²
35111610352.9‎ km²
352586654.2‎ km²
35311036162‎ km²
354233479.4‎ km²
3563202278.5‎ km²
35727868110.7‎ km²
3583569568.8‎ km²
360میائولیاستان تایوان تایپه8801937.7‎ km²
3611886548.3‎ km²
3621024851.6‎ km²
3633376571.7‎ km²
3641185191.2‎ km²
3653611602.2‎ km²
366Tongluoاستان تایوان تایپه1795178.1‎ km²
3671346867.7‎ km²
368553240.9‎ km²
3691240777.1‎ km²
400تایچونگاستان تایوان تایپه216940.929‎ km²
401تایچونگاستان تایوان تایپه1291576.7‎ km²
402تایچونگاستان تایوان تایپه1605767.8‎ km²
403تایچونگاستان تایوان تایپه1175686.4‎ km²
404تایچونگاستان تایوان تایپه1077617.6‎ km²
406تایچونگاستان تایوان تایپه19780261.6‎ km²
407تایچونگاستان تایوان تایپه23456239.9‎ km²
408تایچونگاستان تایوان تایپه23444930.5‎ km²
411تایچونگاستان تایوان تایپه164891120.6‎ km²
412تایچونگاستان تایوان تایپه27242629.3‎ km²
413Wufengاستان تایوان تایپه7698496.1‎ km²
414تایچونگاستان تایوان تایپه14258042.3‎ km²
420تایچونگاستان تایوان تایپه13140841.7‎ km²
421تایچونگاستان تایوان تایپه4209257.2‎ km²
422تایچونگاستان تایوان تایپه1621317.8‎ km²
423تایچونگاستان تایوان تایپه31768107.8‎ km²
42463691,004.6‎ km²
4263882982‎ km²
427تایچونگاستان تایوان تایپه10088025.9‎ km²
428تایچونگاستان تایوان تایپه9453932.9‎ km²
429تایچونگاستان تایوان تایپه7135636.5‎ km²
432تایچونگاستان تایوان تایپه3844138.3‎ km²
433تایچونگاستان تایوان تایپه8529740.1‎ km²
434تایچونگاستان تایوان تایپه7976450.9‎ km²
435تایچونگاستان تایوان تایپه6527725.3‎ km²
436تایچونگاستان تایوان تایپه6861874.4‎ km²
4377236759.7‎ km²
438تایچونگاستان تایوان تایپه3141142.1‎ km²
439تایچونگاستان تایوان تایپه1916733‎ km²
50022064765.9‎ km²
502تایچونگاستان تایوان تایپه3070038‎ km²
503Dacunاستان تایوان تایپه4989336.1‎ km²
5045411629‎ km²
5058821670.6‎ km²
506تایچونگاستان تایوان تایپه3716151.2‎ km²
5072300222.8‎ km²
5088386238.3‎ km²
5092912129.2‎ km²
5108256339.5‎ km²
5114172535.9‎ km²
5124281620.3‎ km²
513Dacunاستان تایوان تایپه3848921‎ km²
514چانگوااستان تایوان تایپه6232531‎ km²
515Dacunاستان تایوان تایپه3792030.5‎ km²
5161857839‎ km²
5203701734.5‎ km²
5213200419.8‎ km²
522Pitouاستان تایوان تایپه2935924.7‎ km²
523Pitouاستان تایوان تایپه3232442.5‎ km²
5245209269.2‎ km²
5251897341.7‎ km²
5263820692.4‎ km²
527Dachengاستان تایوان تایپه1813065.2‎ km²
528Fangyuanاستان تایوان تایپه2687398.2‎ km²
530Ershuiاستان تایوان تایپه1280335.6‎ km²
540نانتو (تایوان)استان تایوان تایپه10770471.9‎ km²
5418610143.7‎ km²
542Caotunاستان تایوان تایپه104814104.5‎ km²
54412396205.4‎ km²
545Puliاستان تایوان تایپه75487171.1‎ km²
54698431,223.1‎ km²
5513795179.3‎ km²
552925639.9‎ km²
55312621111.7‎ km²
55512952124.7‎ km²
556133361,424‎ km²
55748093256.6‎ km²
558Luguاستان تایوان تایپه11423143‎ km²
60033915959.6‎ km²
6028362112.4‎ km²
60320602119.3‎ km²
60430146156.9‎ km²
6054096468.5‎ km²
60677888130.2‎ km²
6071517174.4‎ km²
6085302771‎ km²
6111448854.5‎ km²
612تایبائواستان تایوان تایپه3331065.7‎ km²
613پوزیاستان تایوان تایپه4057050‎ km²
6141507181.3‎ km²
6151901361.2‎ km²
6162783968‎ km²
6218094684.9‎ km²
6223429164.9‎ km²
6231421131.6‎ km²
6241296378.9‎ km²
6252210877.1‎ km²
630Dounanاستان تایوان تایپه4393148.3‎ km²
6311482244.9‎ km²
6326616568.4‎ km²
6332443848.1‎ km²
634882335.6‎ km²
6351080146.4‎ km²
636Taixiاستان تایوان تایپه1677159.8‎ km²
6372075857.2‎ km²
638Mailiaoاستان تایوان تایپه26608109.1‎ km²
640دولیواستان تایوان تایپه10246891.7‎ km²
6431330252.2‎ km²
646Gukengاستان تایوان تایپه23707168.3‎ km²
6472149057.2‎ km²
6484115450.1‎ km²
6492405160.7‎ km²
651Beigangاستان تایوان تایپه3170039.4‎ km²
6521886675‎ km²
6531938372‎ km²
6541431774.5‎ km²
6552327772.2‎ km²
700تایناناستان تایوان تایپه722086.3‎ km²
701تایناناستان تایوان تایپه8931313.2‎ km²
702تایناناستان تایوان تایپه13750328.7‎ km²
703تایناناستان تایوان تایپه
704تایناناستان تایوان تایپه1112059.9‎ km²
708Anpingاستان تایوان تایپه6011011.5‎ km²
709167388118.4‎ km²
710تایناناستان تایوان تایپه23186440.9‎ km²
711Guanmiaoاستان تایوان تایپه8006655‎ km²
712تایناناستان تایوان تایپه4745161.9‎ km²
713383972.8‎ km²
714Yujingاستان تایوان تایپه1218175‎ km²
7156579109‎ km²
7165318171.4‎ km²
717تایناناستان تایوان تایپه8706248.6‎ km²
718تایناناستان تایوان تایپه3679552.5‎ km²
719تایناناستان تایوان تایپه230163.3‎ km²
720تایناناستان تایوان تایپه2370472.3‎ km²
721تایناناستان تایوان تایپه3993554.9‎ km²
722تایناناستان تایوان تایپه5040938.6‎ km²
723تایناناستان تایوان تایپه2474333.8‎ km²
724تایناناستان تایوان تایپه17076140.4‎ km²
7251352146.8‎ km²
7262173954.5‎ km²
727819063.8‎ km²
730Xinyingاستان تایوان تایپه7454138.6‎ km²
7312347672.4‎ km²
732Guanzilingاستان تایوان تایپه26574128.2‎ km²
73315585124.1‎ km²
7341892066.8‎ km²
7352249833.5‎ km²
7362221261.6‎ km²
7371798051.6‎ km²
741تایناناستان تایوان تایپه4008753.4‎ km²
742تایناناستان تایوان تایپه872071.1‎ km²
743تایناناستان تایوان تایپه802127.7‎ km²
744تایناناستان تایوان تایپه3768150.4‎ km²
7452817231.6‎ km²
800کاوهسیونگکاوهسیونگ606772.536‎ km²
801کاوهسیونگکاوهسیونگ307681.909‎ km²
802کاوهسیونگکاوهسیونگ1563658.2‎ km²
803کاوهسیونگکاوهسیونگ207091.641‎ km²
804کاوهسیونگکاوهسیونگ12113820.8‎ km²
805کاوهسیونگکاوهسیونگ203474.726‎ km²
806کاوهسیونگکاوهسیونگ19768518.2‎ km²
807کاوهسیونگکاوهسیونگ29356816.9‎ km²
811کاوهسیونگکاوهسیونگ18770028.7‎ km²
812Caoyaکاوهسیونگ14550646.3‎ km²
813کاوهسیونگکاوهسیونگ20642719.4‎ km²
814کاوهسیونگکاوهسیونگ8552437.7‎ km²
815کاوهسیونگکاوهسیونگ3915025.3‎ km²
817
819
820کاوهسیونگکاوهسیونگ10119549.7‎ km²
821کاوهسیونگکاوهسیونگ5451950.4‎ km²
822کاوهسیونگکاوهسیونگ2950935‎ km²
823کاوهسیونگکاوهسیونگ561190.4‎ km²
824کاوهسیونگکاوهسیونگ3806568.3‎ km²
825کاوهسیونگکاوهسیونگ3536824.4‎ km²
826کاوهسیونگکاوهسیونگ3246111.8‎ km²
827کاوهسیونگکاوهسیونگ1543314.6‎ km²
828کاوهسیونگکاوهسیونگ1177925‎ km²
829کاوهسیونگکاوهسیونگ2881022‎ km²
830کاوهسیونگکاوهسیونگ35422727.9‎ km²
831کاوهسیونگکاوهسیونگ15918269.9‎ km²
832کاوهسیونگکاوهسیونگ7363131.3‎ km²
833کاوهسیونگکاوهسیونگ5477824.7‎ km²
840کاوهسیونگکاوهسیونگ4436067.5‎ km²
842کاوهسیونگکاوهسیونگ3926494.6‎ km²
843Meinongکاوهسیونگ33038118.6‎ km²
8448604180.1‎ km²
8451267194.7‎ km²
8468681103.7‎ km²
8474072123.9‎ km²
8482977975.8‎ km²
8491716172.3‎ km²
8511210241.5‎ km²
852کاوهسیونگکاوهسیونگ2886217.3‎ km²
880ماگونگاستان تایوان تایپه5211235.9‎ km²
881507620‎ km²
882وانگاناستان تایوان تایپه147715.8‎ km²
88317347.3‎ km²
884492323.3‎ km²
8851392336.3‎ km²
890855646.4‎ km²
891جینچنگاستان فوجیان1544042.7‎ km²
892جینچنگاستان فوجیان892635.5‎ km²
893جینچنگاستان فوجیان1808621.1‎ km²
894478616.7‎ km²
896
900پینگتونگاستان تایوان تایپه18406966.2‎ km²
9013831186‎ km²
9021165304.8‎ km²
903403165.4‎ km²
9042021743‎ km²
9052056869.7‎ km²
9061912094.2‎ km²
9072730759.1‎ km²
9083058944.5‎ km²
909982913.9‎ km²
9111811430.8‎ km²
9125922374.9‎ km²
9134913858.2‎ km²
9204773842.6‎ km²
9216351124.1‎ km²
9225002162.4‎ km²
9231912460.8‎ km²
924989525.3‎ km²
925941156.7‎ km²
926Linbianاستان تایوان تایپه1139918.8‎ km²
927Linbianاستان تایوان تایپه2077215.9‎ km²
9284781628.6‎ km²
92971947‎ km²
931Linbianاستان تایوان تایپه1962531.5‎ km²
9322800443.9‎ km²
940Fangliaoاستان تایوان تایپه2736158.9‎ km²
941564316.9‎ km²
9423100155.6‎ km²
9431323313‎ km²
944655358.6‎ km²
9452782174.6‎ km²
94625719173.5‎ km²
9475118147.4‎ km²
950تایتونگاستان تایوان تایپه110496112.8‎ km²
951147516.2‎ km²
952204847.4‎ km²
9531154480.5‎ km²
95417394437.7‎ km²
955736079.7‎ km²
956829760.3‎ km²
957903893.2‎ km²
958617179.2‎ km²
9597662228.8‎ km²
96111611144.4‎ km²
962Changbinاستان تایوان تایپه5580149.6‎ km²
963747996.3‎ km²
9642119382.8‎ km²
965329561.2‎ km²
9662256323.1‎ km²
970هوالیناستان تایوان تایپه8306130.6‎ km²
9712476028.8‎ km²
972144411,623.7‎ km²
973Chi-anاستان تایوان تایپه8589262.7‎ km²
97418361206.4‎ km²
97510000116.3‎ km²
9769318133.3‎ km²
977Fengbinاستان تایوان تایپه3682157.3‎ km²
9788636154.5‎ km²
9793804694.7‎ km²
98125019211‎ km²
98221731,011.2‎ km²
9838734172.2‎ km²

تایوان

چین، که با نام‌های تایوان، چین تایپه و چین ملی و فُرمُز نیز شناخته می‌شود، کشوری در شرق آسیا است که از جزایر تایوان، پنگو، کینمن، ماتسو و تعدادی جزیرهٔ کوچک دیگر تشکیل می‌شود که همگی در سواحل شرقی سرزمین اصلی چین واقع شده‌اند. این کشور از راه دریا از غرب با ..  ︎  تایوان صفحه ویکی پدیا