بلاروس | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در بلاروسکد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
210000ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210001ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210002ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210007ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210009ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210015ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210020ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210021ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210023ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210026ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210027ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210029ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210032ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210033ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210035Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210037ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210038ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210601ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210602ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
210604ویتبسکVitebsk Oblastبیلوروسی342700وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211000Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211001Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211002Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211003Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211004BalbasavaVitebsk Oblastبیلوروسی3600وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211005Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211006Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211007Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211008Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211011Baran’Vitebsk Oblastبیلوروسی11600وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211012Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211013Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211014Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211015Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211016Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211017Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211018Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211019Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211020Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211021Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211022Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211023Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211024Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211026Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211029Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211030OrshaVitebsk Oblastبیلوروسی125347وقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211031Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211032Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211033Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
211034Vitebsk Oblastبیلوروسیوقت بیلوروسی8:25 دوشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی