(473) کد پستی در برونئی

مشاهده لیست کد پستی در برونئی
منطقه زمانیوقت برونئی
منطقه565‎ km²
جمعيت395027
تراکم جمعیت699.2 / km²
کد پستیBA1000, BA1111, BA1311 (470 بیشتر)
کد تلفن2, 3, 4 (3 بیشتر)
کسب و کارها در برونئی21407
شهرها17
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
KA1131 - KH1539, TH1149 - TH4149استان بلائیت103
PA1151 - PE4351استان تمبورونگ63

(473) کد پستی در برونئی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
BA1000استان برونئی-موآرا
BA1111بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BA1311بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BA1511استان برونئی-موآرا
BA1710استان برونئی-موآرا
BA1711استان برونئی-موآرا
BA1712استان برونئی-موآرا
BA1910استان برونئی-موآرا
BA1912استان برونئی-موآرا
BA2110استان برونئی-موآرا
BA2112استان برونئی-موآرا
BA2312استان برونئی-موآرا
BA2511استان برونئی-موآرا
BA2711استان برونئی-موآرا
BB1114استان برونئی-موآرا
BB1214استان برونئی-موآرا
BB1314استان برونئی-موآرا
BB1414استان برونئی-موآرا
BB1514استان برونئی-موآرا
BB1714استان برونئی-موآرا
BB2114استان برونئی-موآرا
BB2314استان برونئی-موآرا
BB2513استان برونئی-موآرا
BB2713استان برونئی-موآرا
BB3113استان برونئی-موآرا
BB3313استان برونئی-موآرا
BB3510استان برونئی-موآرا
BB3513بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BB3713بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BB3910استان برونئی-موآرا
BB3913بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BB4113استان برونئی-موآرا
BB4310استان برونئی-موآرا
BB4313بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BB4513استان برونئی-موآرا
BB4713استان برونئی-موآرا
BB5113استان برونئی-موآرا
BB5313استان برونئی-موآرا
BC1115استان برونئی-موآرا
BC1515استان برونئی-موآرا
BC1715استان برونئی-موآرا
BC2115استان برونئی-موآرا
BC2315استان برونئی-موآرا
BC2515استان برونئی-موآرا
BC2715استان برونئی-موآرا
BC2915استان برونئی-موآرا
BC3115استان برونئی-موآرا
BC3315استان برونئی-موآرا
BC3515استان برونئی-موآرا
BC3615استان برونئی-موآرا
BC3715استان برونئی-موآرا
BC3915استان برونئی-موآرا
BC4115استان برونئی-موآرا
BD1310منطقه توتنگ
BD1510منطقه توتنگ
BD1517منطقه توتنگ
BD1717منطقه توتنگ
BD1917منطقه توتنگ
BD2117منطقه توتنگ
BD2317منطقه توتنگ
BD2517منطقه توتنگ
BD2710منطقه توتنگ
BD2717منطقه توتنگ
BD2917منطقه توتنگ
BD3117منطقه توتنگ
BD3317منطقه توتنگ
BD3517منطقه توتنگ
BD3717منطقه توتنگ
BD3917منطقه توتنگ
BD4117منطقه توتنگ
BD4317منطقه توتنگ
BD4517منطقه توتنگ
BE1110منطقه توتنگ
BE1118بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BE1310منطقه توتنگ
BE1318بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BE1410Kampong Gadongاستان برونئی-موآرا
BE1518بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BE1710منطقه توتنگ
BE1718منطقه توتنگ
BE1918منطقه توتنگ
BE2110منطقه توتنگ
BE2119منطقه توتنگ
BE2319منطقه توتنگ
BE2519منطقه توتنگ
BE2719منطقه توتنگ
BE2919منطقه توتنگ
BE3119منطقه توتنگ
BE3319منطقه توتنگ
BE3519استان برونئی-موآرا
BE3619منطقه توتنگ
BE3719بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BE3919بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BE4119بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BF1120استان برونئی-موآرا
BF1320استان برونئی-موآرا
BF1520استان برونئی-موآرا
BF1720استان برونئی-موآرا
BF1920استان برونئی-موآرا
BF2120استان برونئی-موآرا
BF2320استان برونئی-موآرا
BF2520استان برونئی-موآرا
BF2720استان برونئی-موآرا
BF2920استان برونئی-موآرا
BG1121Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG1221Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG1321Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG1521Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG1721Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG1921Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG2121Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG2321Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG2521Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG2721Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG2921Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG3110Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG3122Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BG3322Kampong Jerudongاستان برونئی-موآرا
BH1123
BH1323
BH1523
BH1723
BH1923
BH2123
BH2323
BH2523
BH2723
BH2923
BH3123
BH3223
BH3323
BJ1124استان برونئی-موآرا
BJ1324استان برونئی-موآرا
BJ1524استان برونئی-موآرا
BJ1724استان برونئی-موآرا
BJ1924استان برونئی-موآرا
BJ2124استان برونئی-موآرا
BJ2324استان برونئی-موآرا
BJ2524استان برونئی-موآرا
BJ2924استان برونئی-موآرا
BJ3324استان برونئی-موآرا
BJ3524استان برونئی-موآرا
BK1125استان برونئی-موآرا
BK1325استان برونئی-موآرا
BK1525استان برونئی-موآرا
BK1725استان برونئی-موآرا
BK1925استان برونئی-موآرا
BK2125استان برونئی-موآرا
BK2325استان برونئی-موآرا
BL1112استان برونئی-موآرا
BL1312استان برونئی-موآرا
BL1512استان برونئی-موآرا
BL1712استان برونئی-موآرا
BL1912استان برونئی-موآرا
BL2112استان برونئی-موآرا
BL2312استان برونئی-موآرا
BM1126منطقه توتنگ
BM1326منطقه توتنگ
BM1526منطقه توتنگ
BM1726منطقه توتنگ
BM1926منطقه توتنگ
BM2126منطقه توتنگ
BM2326منطقه توتنگ
BM2526منطقه توتنگ
BM2726منطقه توتنگ
BN1111منطقه توتنگ
BN1311منطقه توتنگ
BN1511منطقه توتنگ
BN1711منطقه توتنگ
BN1911منطقه توتنگ
BN2111منطقه توتنگ
BN2311منطقه توتنگ
BP1126
BP1326
BP1526
BP1726
BP1926
BP2126
BP2326
BR1126
BR1326
BR1526
BR1726
BR1926
BS8110بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8111بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8211بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8311بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8410بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8411بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8510بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8511بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8610بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8611بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8710بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8711بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8810بندر سری بگاواناستان برونئی-موآرا64409
BS8811استان برونئی-موآرا
BT1128Muara
BT1328استان برونئی-موآرا
BT1528استان برونئی-موآرا
BT1728استان برونئی-موآرا
BT1928استان برونئی-موآرا
BT2128استان برونئی-موآرا
BT2328Kampong Kapok
BT2728استان برونئی-موآرا
BT2928استان برونئی-موآرا
BT3128استان برونئی-موآرا
BT3328Muara
BT3528استان برونئی-موآرا
BU1129Kampong Mentiri
BU1229Kampong Mentiri
BU1329Kampong Mentiri
BU1429Kampong Mentiri
BU1529Kampong Mentiri
BU1729Kampong Mentiri
BU1929Kampong Mentiri
BU2129Kampong Mentiri
BU2329Kampong Mentiri
BU2529Kampong Mentiri
KA1131Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA1331Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA1531Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA1731Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA1931Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA2131Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA2331Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA2731Rasau
KA2931Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA3131Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA3331Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KA3531Kuala Belaitاستان بلائیت31178
KB1133Seriaاستان بلائیت30097
KB1333Seriaاستان بلائیت30097
KB1533Seriaاستان بلائیت30097
KB1733Seriaاستان بلائیت30097
KB1933Seriaاستان بلائیت30097
KB2133Seriaاستان بلائیت30097
KB2333Seriaاستان بلائیت30097
KB2533Seriaاستان بلائیت30097
KB2733Seriaاستان بلائیت30097
KB2933Seriaاستان بلائیت30097
KB3133Seriaاستان بلائیت30097
KB3333Seriaاستان بلائیت30097
KB3533Seriaاستان بلائیت30097
KB3733Seriaاستان بلائیت30097
KB3933Seriaاستان بلائیت30097
KB4133Seriaاستان بلائیت30097
KB4333Seriaاستان بلائیت30097
KB4533Panaga
KC1135استان بلائیت
KC1335استان بلائیت
KC1535استان بلائیت
KC1735استان بلائیت
KC1935استان بلائیت
KC2135استان بلائیت
KC2335استان بلائیت
KC2535استان بلائیت
KC2735استان بلائیت
KC2935استان بلائیت
KC3135استان بلائیت
KD1132Kuala Balaiاستان بلائیت
KD1332
KD1532
KE1137Labiاستان بلائیت
KE1337Labiاستان بلائیت
KE1537Labiاستان بلائیت
KE1737Labiاستان بلائیت
KE1937Labiاستان بلائیت
KE2137Labiاستان بلائیت
KE2337Labiاستان بلائیت
KE2537Labiاستان بلائیت
KE2737Labiاستان بلائیت
KE2937Labiاستان بلائیت
KE3137Labiاستان بلائیت
KE3337Labiاستان بلائیت
KE3537Labiاستان بلائیت
KE3737Labiاستان بلائیت
KE3937Labiاستان بلائیت
KF1138استان بلائیت
KF1338استان بلائیت
KF1538استان بلائیت
KF1738استان بلائیت
KF1938استان بلائیت
KF2138استان بلائیت
KF2338Labiاستان بلائیت
KF2538استان بلائیت
KF2738استان بلائیت
KF2938استان بلائیت
KF3138استان بلائیت
KF3338استان بلائیت
KF3538استان بلائیت
KF3738استان بلائیت
KF3938استان بلائیت
KF4138استان بلائیت
KF4338استان بلائیت
KF4538استان بلائیت
KF4738استان بلائیت
KG1139استان بلائیت
KG1339استان بلائیت
KG1539استان بلائیت
KG1739استان بلائیت
KG1939Sukangاستان بلائیت
KG2139استان بلائیت
KG2339استان بلائیت
KG2539استان بلائیت
KG2739استان بلائیت
KH1139Melilasاستان بلائیت
KH1339Melilasاستان بلائیت
KH1539Melilasاستان بلائیت
PA1151Bangarاستان تمبورونگ3970
PA1351Bangarاستان تمبورونگ3970
PA1551Bangarاستان تمبورونگ3970
PA1751Bangarاستان تمبورونگ3970
PA1951Bangarاستان تمبورونگ3970
PA2151Bangarاستان تمبورونگ3970
PA2351Bangarاستان تمبورونگ3970
PA2551Bangarاستان تمبورونگ3970
PA2751Bangarاستان تمبورونگ3970
PA2951Bangarاستان تمبورونگ3970
PA3151Bangarاستان تمبورونگ3970
PA3351Bangarاستان تمبورونگ3970
PA3551Bangarاستان تمبورونگ3970
PA3751Bangarاستان تمبورونگ3970
PA3951Bangarاستان تمبورونگ3970
PB1151استان تمبورونگ
PB1351استان تمبورونگ
PB1551استان تمبورونگ
PB1751استان تمبورونگ
PB1951استان تمبورونگ
PC1151استان تمبورونگ
PC1351استان تمبورونگ
PC1551استان تمبورونگ
PC1751استان تمبورونگ
PC1951استان تمبورونگ
PC2151استان تمبورونگ
PC2351استان تمبورونگ
PC2551استان تمبورونگ
PC2751استان تمبورونگ
PC2951استان تمبورونگ
PC3151استان تمبورونگ
PC3351استان تمبورونگ
PC3551استان تمبورونگ
PD1151استان تمبورونگ
PD1351استان تمبورونگ
PD1551استان تمبورونگ
PD1751استان تمبورونگ
PD1951استان تمبورونگ
PD2151استان تمبورونگ
PD2351استان تمبورونگ
PD2551استان تمبورونگ
PD2751استان تمبورونگ
PD2951استان تمبورونگ
PD3151استان تمبورونگ
PD3351استان تمبورونگ
PD3551استان تمبورونگ
PE1151استان تمبورونگ
PE1351استان تمبورونگ
PE1551استان تمبورونگ
PE1751استان تمبورونگ
PE1951استان تمبورونگ
PE2151استان تمبورونگ
PE2351استان تمبورونگ
PE2551استان تمبورونگ
PE2751استان تمبورونگ
PE2951استان تمبورونگ
PE3151استان تمبورونگ
PE3351استان تمبورونگ
PE3551استان تمبورونگ
PE3751استان تمبورونگ
PE3951استان تمبورونگ
PE4151استان تمبورونگ
PE4351استان تمبورونگ
TA1141Tutongمنطقه توتنگ19151
TA1341منطقه توتنگ
TA1541Tutongمنطقه توتنگ19151
TA1741Tutongمنطقه توتنگ19151
TA1941Tutongمنطقه توتنگ19151
TA2141Tutongمنطقه توتنگ19151
TA2341Tutongمنطقه توتنگ19151
TA2541Tutongمنطقه توتنگ19151
TA2741Kampong Penanjong
TA2941Tutongمنطقه توتنگ19151
TA3141Tutongمنطقه توتنگ19151
TA3341Tutongمنطقه توتنگ19151
TA3541Tutongمنطقه توتنگ19151
TB1141منطقه توتنگ
TB1341منطقه توتنگ
TB1541منطقه توتنگ
TB1741منطقه توتنگ
TB1941منطقه توتنگ
TB2141منطقه توتنگ
TB2341منطقه توتنگ
TB2541منطقه توتنگ
TB2741منطقه توتنگ
TB2941منطقه توتنگ
TB3141منطقه توتنگ
TB3341منطقه توتنگ
TC1145
TC1345
TC1545
TC1745
TC1945
TC2145
TC2345
TC2545
TC2745
TC2945
TC3145
TC3345
TD1141Tutongمنطقه توتنگ19151
TD1341Tutongمنطقه توتنگ19151
TD1541Tutongمنطقه توتنگ19151
TD1741Tutongمنطقه توتنگ19151
TD1941Tutongمنطقه توتنگ19151
TD2341Tutongمنطقه توتنگ19151
TD2541Tutongمنطقه توتنگ19151
TE1143منطقه توتنگ
TE1343منطقه توتنگ
TE1543منطقه توتنگ
TE1743منطقه توتنگ
TE1943منطقه توتنگ
TE2143منطقه توتنگ
TE2343منطقه توتنگ
TE2543منطقه توتنگ
TE2743منطقه توتنگ
TF1147Kampong Penanjong
TF1347Kampong Penanjong
TF1547Kampong Penanjong
TF1747Kampong Penanjong
TF1947Kampong Penanjong
TF2147Kampong Penanjong
TF2347Kampong Penanjong
TF2547Kampong Penanjong
TF2747Kampong Penanjong
TF2947Kampong Penanjong
TF3147Kampong Penanjong
TF3347Kampong Penanjong
TF3547Kampong Penanjong
TF3747Kampong Penanjong
TF3947Kampong Penanjong
TF4147Kampong Penanjong
TF4347Kampong Penanjong
TF4547Kampong Penanjong
TF4747Kampong Penanjong
TG1143منطقه توتنگ
TG1343منطقه توتنگ
TG1543منطقه توتنگ
TG1743منطقه توتنگ
TG1943منطقه توتنگ
TG2143منطقه توتنگ
TG2343منطقه توتنگ
TG2543منطقه توتنگ
TG2743منطقه توتنگ
TG2943منطقه توتنگ
TG3143منطقه توتنگ
TG3343منطقه توتنگ
TH1149استان بلائیت
TH1349استان بلائیت
TH1549استان بلائیت
TH1749استان بلائیت
TH1949استان بلائیت
TH2149استان بلائیت
TH2349استان بلائیت
TH2549استان بلائیت
TH2749استان بلائیت
TH2949استان بلائیت
TH3149استان بلائیت
TH3349استان بلائیت
TH3549استان بلائیت
TH3749استان بلائیت
TH3949استان بلائیت
TH4149استان بلائیت

برونئی

(به انگلیسی: Brunei) کشوری است در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن بندر سری بگاوان است. نام رسمی این کشور «کشور برونئی سرزمین آشتی» (به مالزیایی با خط عربی: نڬارا برونی دارالسلام) است. نام "برونئی" از واژه ی سانسکریت "varun" به معنی اقیانوس گرفته شد..  ︎  برونئی صفحه ویکی پدیا