(780169) کد پستی در برزیل

مشاهده لیست کد پستی در برزیل
منطقه زمانیوقت آمازون
منطقه8,515,767‎ km²
جمعيت201.1 میلیون
تراکم جمعیت23.6 / km²
کد پستی00000-000, 00331-000, 00750-000 (22967 بیشتر)
کد پستی780169
کد تلفن11, 12, 13 (64 بیشتر)
کسب و کارها در برزیل6791928
شهرها5165

نقشه تعاملی

(22970) کد پستی در برزیل

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00000-000
00331-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
00750-000آناپلیسگوییاس
00790-000ماتوگروسو جنوبی
00904-000سانتو آندرهایالت سائو پائولو
00991-000دیادما، سائو پائولوایالت سائو پائولو
01000-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
01001-000سائو پائولوایالت سائو پائولو327640,200 مترمربع
01002-000سائو پائولوایالت سائو پائولو267912,824 مترمربع
01003-000سائو پائولوایالت سائو پائولو95721,945 مترمربع
01004-000سائو پائولوایالت سائو پائولو340128,702 مترمربع
01005-000سائو پائولوایالت سائو پائولو62540,153 مترمربع
01006-000سائو پائولوایالت سائو پائولو453813,550 مترمربع
01007-000سائو پائولوایالت سائو پائولو215760,999 مترمربع
01008-000سائو پائولوایالت سائو پائولو17928,920 مترمربع
01009-000ایالت سائو پائولو357613,300 مترمربع
01010-000سائو پائولوایالت سائو پائولو280119,023 مترمربع
01011-000سائو پائولوایالت سائو پائولو189310,425 مترمربع
01012-000سائو پائولوایالت سائو پائولو161425,372 مترمربع
01013-000سائو پائولوایالت سائو پائولو65722,252 مترمربع
01014-000سائو پائولوایالت سائو پائولو29137,062 مترمربع
01015-000سائو پائولوایالت سائو پائولو27172,607 مترمربع
01016-000سائو پائولوایالت سائو پائولو18931,550 مترمربع
01017-000سائو پائولوایالت سائو پائولو52520.123‎ km²
01018-000سائو پائولوایالت سائو پائولو269519,271 مترمربع
01019-000سائو پائولوایالت سائو پائولو62049,074 مترمربع
01020-000سائو پائولوایالت سائو پائولو61571,712 مترمربع
01021-000سائو پائولوایالت سائو پائولو37874,798 مترمربع
01022-000سائو پائولوایالت سائو پائولو193075,768 مترمربع
01023-000سائو پائولوایالت سائو پائولو108094,757 مترمربع
01024-000سائو پائولوایالت سائو پائولو143936,101 مترمربع
01025-000سائو پائولوایالت سائو پائولو13250.158‎ km²
01026-000سائو پائولوایالت سائو پائولو379849,081 مترمربع
01027-000سائو پائولوایالت سائو پائولو514688,746 مترمربع
01028-000سائو پائولوایالت سائو پائولو955155,028 مترمربع
01029-000سائو پائولوایالت سائو پائولو368343,017 مترمربع
01030-000سائو پائولوایالت سائو پائولو46846,867 مترمربع
01031-000سائو پائولوایالت سائو پائولو125777,119 مترمربع
01032-000سائو پائولوایالت سائو پائولو90971,021 مترمربع
01033-000سائو پائولوایالت سائو پائولو37560.102‎ km²
01034-000سائو پائولوایالت سائو پائولو74938,189 مترمربع
01035-000سائو پائولوایالت سائو پائولو294749,076 مترمربع
01036-000سائو پائولوایالت سائو پائولو965537,670 مترمربع
01037-000سائو پائولوایالت سائو پائولو171941,255 مترمربع
01038-000سائو پائولوایالت سائو پائولو284025,950 مترمربع
01039-000سائو پائولوایالت سائو پائولو184126,676 مترمربع
01040-000سائو پائولوایالت سائو پائولو1177139,197 مترمربع
01041-000سائو پائولوایالت سائو پائولو150923,132 مترمربع
01042-000سائو پائولوایالت سائو پائولو247932,158 مترمربع
01043-000سائو پائولوایالت سائو پائولو546821,545 مترمربع
01044-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
01045-000سائو پائولوایالت سائو پائولو126542,195 مترمربع
01046-000سائو پائولوایالت سائو پائولو188683,873 مترمربع
01047-000سائو پائولوایالت سائو پائولو58331,786 مترمربع
01048-000سائو پائولوایالت سائو پائولو38832,609 مترمربع
01049-000سائو پائولوایالت سائو پائولو435533,099 مترمربع
01050-000سائو پائولوایالت سائو پائولو41780.144‎ km²
01051-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
01055-000ایالت سائو پائولو
01060-000ایالت سائو پائولو
01069-000ایالت سائو پائولو
01095-000ایالت سائو پائولو
01100-000ایالت سائو پائولو
01101-000سائو پائولوایالت سائو پائولو5180.153‎ km²
01102-000سائو پائولوایالت سائو پائولو3800.18‎ km²
01103-000سائو پائولوایالت سائو پائولو29950.167‎ km²
01104-000سائو پائولوایالت سائو پائولو848178,207 مترمربع
01105-000سائو پائولوایالت سائو پائولو24460.124‎ km²
01106-000سائو پائولوایالت سائو پائولو28230.225‎ km²
01107-000سائو پائولوایالت سائو پائولو19340.28‎ km²
01108-000سائو پائولوایالت سائو پائولو15150.164‎ km²
01109-000سائو پائولوایالت سائو پائولو33600.361‎ km²
01113-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
01120-000سائو پائولوایالت سائو پائولو16600.146‎ km²
01121-000سائو پائولوایالت سائو پائولو18550.151‎ km²
01122-000سائو پائولوایالت سائو پائولو9840.179‎ km²
01123-000سائو پائولوایالت سائو پائولو30490.131‎ km²
01124-000سائو پائولوایالت سائو پائولو19280.175‎ km²
01125-000سائو پائولوایالت سائو پائولو58169,279 مترمربع
01126-000سائو پائولوایالت سائو پائولو14910.142‎ km²
01127-000سائو پائولوایالت سائو پائولو7520.152‎ km²
01128-000سائو پائولوایالت سائو پائولو38980.271‎ km²
01129-000سائو پائولوایالت سائو پائولو38576,440 مترمربع
01130-000سائو پائولوایالت سائو پائولو12830.168‎ km²
01131-000سائو پائولوایالت سائو پائولو8370.159‎ km²
01132-000سائو پائولوایالت سائو پائولو9790.144‎ km²
01133-000سائو پائولوایالت سائو پائولو8790.399‎ km²
01134-000سائو پائولوایالت سائو پائولو175754,374 مترمربع
01135-000سائو پائولوایالت سائو پائولو87490.121‎ km²
01136-000سائو پائولوایالت سائو پائولو8080.269‎ km²
01137-000سائو پائولوایالت سائو پائولو6550.179‎ km²
01138-000سائو پائولوایالت سائو پائولو8690.15‎ km²
01139-000سائو پائولوایالت سائو پائولو9671.099‎ km²
01140-000سائو پائولوایالت سائو پائولو3390.691‎ km²
01141-000سائو پائولوایالت سائو پائولو580.25‎ km²
01142-000سائو پائولوایالت سائو پائولو15960.564‎ km²
01144-000سائو پائولوایالت سائو پائولو1340.365‎ km²
01145-000سائو پائولوایالت سائو پائولو
01150-000سائو پائولوایالت سائو پائولو278678,529 مترمربع
01151-000سائو پائولوایالت سائو پائولو142270.103‎ km²
صفحه 1بعدی

برزیل

فدراتیو برزیل بزرگ‌ترین و پرجمعیّت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می‌گیرد، شرقی‌ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولی..  ︎  برزیل صفحه ویکی پدیا