(151) کد پستی در ایسلند

مشاهده لیست کد پستی در ایسلند
منطقه زمانیوقت ایسلند
جمعيت308910
کد پستی101, 102, 103 (148 بیشتر)
کد تلفن4, 421, 462 (8 بیشتر)
کسب و کارها در ایسلند20228
شهرها71

نقشه تعاملی

(151) کد پستی در ایسلند

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
101ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند113096.8‎ km²
102ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
103ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند23180.72‎ km²
104ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند108976.4‎ km²
105ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند112373.638‎ km²
107ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند63281.524‎ km²
108ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند125164.113‎ km²
109ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند89093.953‎ km²
110ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند16775332.8‎ km²
111ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند52942.365‎ km²
112ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند261659.2‎ km²
113ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند226912.1‎ km²
116منطقه پایتخت ایسلند839142.5‎ km²
121ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
123ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
124ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
125ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
127ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
128ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
129ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
130ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
132ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
150ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
155ریکیاویکمنطقه پایتخت ایسلند
170Seltjarnarnesمنطقه پایتخت ایسلند36812.1‎ km²
172Seltjarnarnesمنطقه پایتخت ایسلند
190Vogarشبه‌جزیره جنوبی ایسلند1336159.1‎ km²
200کوپاووگورمنطقه پایتخت ایسلند196225.3‎ km²
201کوپاووگورمنطقه پایتخت ایسلند130334.026‎ km²
202کوپاووگورمنطقه پایتخت ایسلند
203کوپاووگورمنطقه پایتخت ایسلند27617.5‎ km²
210گارذابایرمنطقه پایتخت ایسلند1452640.7‎ km²
212گارذابایرمنطقه پایتخت ایسلند
220هافنارفیورذورمنطقه پایتخت ایسلند1579710.9‎ km²
221هافنارفیورذورمنطقه پایتخت ایسلند1202388.9‎ km²
222هافنارفیورذورمنطقه پایتخت ایسلند
225آلفتانسمنطقه پایتخت ایسلند20275.2‎ km²
230کپلاویکشبه‌جزیره جنوبی ایسلند860341.4‎ km²
232Reykjanesbærشبه‌جزیره جنوبی ایسلند
233Reykjanesbærشبه‌جزیره جنوبی ایسلند1150.3‎ km²
235کپلاویکشبه‌جزیره جنوبی ایسلند200186.5‎ km²
240Grindavíkشبه‌جزیره جنوبی ایسلند2768503.8‎ km²
245Sandgerðiشبه‌جزیره جنوبی ایسلند144624.8‎ km²
250Garðurشبه‌جزیره جنوبی ایسلند160315.6‎ km²
260Njarðvíkشبه‌جزیره جنوبی ایسلند50956.8‎ km²
270Mosfellsbærمنطقه پایتخت ایسلند888817.5‎ km²
271Mosfellsbærمنطقه پایتخت ایسلند545164.2‎ km²
276Mosfellsbærمنطقه پایتخت ایسلند232287.3‎ km²
300اکرانسمنطقه غربی ایسلند67188.8‎ km²
301منطقه غربی ایسلند357494.4‎ km²
302اکرانسمنطقه غربی ایسلند
310Borgarnesمنطقه غربی ایسلند275217.6‎ km²
311منطقه غربی ایسلند6085,482.5‎ km²
320منطقه غربی ایسلند836.7‎ km²
340Stykkishólmurمنطقه غربی ایسلند1041255.3‎ km²
345وستفیوردز0.52‎ km²
350Grundarfjörðurمنطقه غربی ایسلند871152.1‎ km²
355Ólafsvíkمنطقه غربی ایسلند8696.7‎ km²
356Búðirمنطقه غربی ایسلند104571.2‎ km²
360Hellissandurمنطقه غربی ایسلند346106.5‎ km²
370Búðardalurمنطقه غربی ایسلند4640.769‎ km²
371Búðardalurمنطقه غربی ایسلند1392,423.4‎ km²
380Reykhólarوستفیوردز2661,101.4‎ km²
400ایسافجرویروستفیوردز2856126.2‎ km²
401وستفیوردز201,777.2‎ km²
410Hnífsdalurوستفیوردز3015.2‎ km²
415Bolungarvíkوستفیوردز809108.3‎ km²
420Súðavíkوستفیوردز67104.5‎ km²
425Flateyriوستفیوردز353134.7‎ km²
430Suðureyriوستفیوردز106.9‎ km²
450Patreksfjörðurوستفیوردز17537.7‎ km²
451Patreksfjörðurوستفیوردز299939.1‎ km²
460تالکنافیئوروستفیوردز266190.7‎ km²
465Bíldudalurوستفیوردز209586.9‎ km²
470Þingeyriوستفیوردز40.2‎ km²
471Þingeyriوستفیوردز584.9‎ km²
500وستفیوردز855.9‎ km²
510Hólmavíkوستفیوردز4981,267.6‎ km²
512Hólmavíkوستفیوردز1822.5‎ km²
520Drangsnesوستفیوردز630.3‎ km²
522وستفیوردز
523منطقه غربی ایسلند
524وستفیوردز43702.4‎ km²
530Hvammstangiمنطقه شمال غربی ایسلند9953.86‎ km²
531منطقه شمال غربی ایسلند12,315.3‎ km²
540بلوندوسمنطقه شمال غربی ایسلند80512.7‎ km²
541منطقه شمال غربی ایسلند4124,205‎ km²
545Skagaströndمنطقه شمال غربی ایسلند517322.4‎ km²
550Sauðárkrókurمنطقه شمال غربی ایسلند330820.6‎ km²
551Sauðárkrókurمنطقه شمال غربی ایسلند1991,489.5‎ km²
560منطقه شمال غربی ایسلند4863,981‎ km²
565Hofsósمنطقه شمال غربی ایسلند470.769‎ km²
566Hofsósمنطقه شمال غربی ایسلند4226.7‎ km²
570منطقه شمال غربی ایسلند426.6‎ km²
580Siglufjörðurمنطقه شمال شرقی ایسلند1501112.8‎ km²
600آکوریریمنطقه شمال شرقی ایسلند587056.9‎ km²
601آکوریریمنطقه شمال شرقی ایسلند21173,191‎ km²
602آکوریریمنطقه شمال شرقی ایسلند
603آکوریریمنطقه شمال شرقی ایسلند800065‎ km²
610Grenivíkمنطقه شمال شرقی ایسلند231306.7‎ km²
611منطقه شمال شرقی ایسلند22974.32‎ km²
620Dalvíkمنطقه شمال شرقی ایسلند5234.588‎ km²
621Dalvíkمنطقه شمال شرقی ایسلند1140591.5‎ km²
625منطقه شمال شرقی ایسلند253251.7‎ km²
630منطقه شمال شرقی ایسلند7.4‎ km²
640Húsavíkمنطقه شمال شرقی ایسلند157517.4‎ km²
641Húsavíkمنطقه شمال شرقی ایسلند1971,497.6‎ km²
645منطقه شمال شرقی ایسلند5465,621.1‎ km²
650Laugarمنطقه شمال شرقی ایسلند13.083‎ km²
660منطقه شمال شرقی ایسلند3415,450.8‎ km²
670Kópaskerمنطقه شمال شرقی ایسلند1062.057‎ km²
671Kópaskerمنطقه شمال شرقی ایسلند362,371.7‎ km²
675Raufarhöfnمنطقه شمال شرقی ایسلند69537.1‎ km²
680Þórshöfnمنطقه شمال شرقی ایسلند3491.899‎ km²
681Þórshöfnمنطقه شمال شرقی ایسلند1321,942.3‎ km²
685Bakkafjörðurمنطقه شمال شرقی ایسلند7596.4‎ km²
690منطقه شرقی ایسلند5631,927.2‎ km²
700Egilsstaðirمنطقه شرقی ایسلند363218.1‎ km²
701منطقه شرقی ایسلند13210,355.1‎ km²
710منطقه شرقی ایسلند612218.4‎ km²
715منطقه شرقی ایسلند129.8‎ km²
720Bakkagerðiمنطقه شرقی ایسلند97440.9‎ km²
730Reyðarfjörðurمنطقه شرقی ایسلند1908243.6‎ km²
735Eskifjörðurمنطقه شرقی ایسلند80196‎ km²
740Neskaupstaðurمنطقه شرقی ایسلند1969267.5‎ km²
750Fáskrúðsfjörðurمنطقه شرقی ایسلند300249.3‎ km²
755Stöðvarfjörðurمنطقه شرقی ایسلند3082.2‎ km²
760Breiðdalsvíkمنطقه شرقی ایسلند166452.8‎ km²
765Djúpivogurمنطقه شرقی ایسلند4041,153.4‎ km²
780Höfnمنطقه شرقی ایسلند14.021‎ km²
781منطقه شرقی ایسلند8992,894.9‎ km²
785منطقه شرقی ایسلند10013,356.1‎ km²
800سلفوس (شهرک)منطقه جنوبی ایسلند805911.8‎ km²
801منطقه جنوبی ایسلند17787,003.3‎ km²
802سلفوس (شهرک)منطقه جنوبی ایسلند
810Hveragerðiمنطقه جنوبی ایسلند24038.4‎ km²
815Þorlákshöfnمنطقه جنوبی ایسلند19365.9‎ km²
816منطقه جنوبی ایسلند194536.7‎ km²
820Eyrarbakkiمنطقه جنوبی ایسلند21335.5‎ km²
825Stokkseyriمنطقه جنوبی ایسلند46517‎ km²
840Laugarvatnمنطقه جنوبی ایسلند7646‎ km²
845منطقه جنوبی ایسلند8061,195.9‎ km²
850هلا، ایسلندمنطقه جنوبی ایسلند14977.5‎ km²
851منطقه جنوبی ایسلند2716,094.7‎ km²
860Hvolsvöllurمنطقه جنوبی ایسلند1.766‎ km²
861Hvolsvöllurمنطقه جنوبی ایسلند17371,898.1‎ km²
870Vík í Mýrdalمنطقه جنوبی ایسلند4519.9‎ km²
871Vík í Mýrdalمنطقه جنوبی ایسلند9746‎ km²
880Kirkjubæjarklausturمنطقه جنوبی ایسلند3806,932.9‎ km²
900381516.1‎ km²
902Vestmannaeyjarمنطقه جنوبی ایسلند

ایسلند

ایسلند شمالی­ترین کشور اروپا و کشوری است جزیره‌ای در شمال اقیانوس اطلس. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن ریکیاویک و جمعیت این کشور ۳۲۰ هزار نفر است. واحد پول این کشور کرونای ایسلند نام دارد و زبان رسمی آن زبان ایسلندی است. ۹۳٫۳۶ درصد مردم آن را ایسلندی‌ها تشکیل می‌..  ︎  ایسلند صفحه ویکی پدیا