ایتالیا | کد پستی | کد تلفن

کد پستیاطلاعات در مورد ایتالیاکد پستی در ایتالیا

کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00010Marcellinaلاتزیوایتالیا6406وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00011تیولی (ایتالیا)لاتزیوایتالیا22018وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00012Guidoniaلاتزیوایتالیا20943وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00013Mentanaلاتزیوایتالیا17047وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00015مونته روتوندولاتزیوایتالیا37225وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00017Nerolaلاتزیوایتالیا906وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00018Palombara Sabinaلاتزیوایتالیا6044وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00019تیولی (ایتالیا)لاتزیوایتالیا22018وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00020اگوستا، لازیولاتزیوایتالیا1054وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00021افیلهلاتزیوایتالیا1320وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00022آنتیکولی کورادولاتزیوایتالیا886وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00023ارسولیلاتزیوایتالیا1497وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00024Castel Madamaلاتزیوایتالیا6037وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00025Geranoلاتزیوایتالیا1049وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00026Civitella San Paoloلاتزیوایتالیا1214وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00027روویانولاتزیوایتالیا1370وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00028Subiacoلاتزیوایتالیا6025وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00029Vicovaroلاتزیوایتالیا3617وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00030Colonnaلاتزیوایتالیا3620وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00031آرتنالاتزیوایتالیا10805وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00032کارپینتو رومانولاتزیوایتالیا4483وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00033Caveلاتزیوایتالیا8210وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00034کولفرولاتزیوایتالیا20736وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00035الوانو رومانولاتزیوایتالیا5614وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00036پالسترینا (شهر)لاتزیوایتالیا14925وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00037Segniلاتزیوایتالیا6713وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00038والمونتونهلاتزیوایتالیا13001وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00039زاگارولولاتزیوایتالیا11509وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00040پومتزیالاتزیوایتالیا22346وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00041Cecchinaلاتزیوایتالیا9141وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00042آنتسیولاتزیوایتالیا45403وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00043چامپینولاتزیوایتالیا35174وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00044فراسکاتیلاتزیوایتالیا20036وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00045گنتسانو دی رومالاتزیوایتالیا20582وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00046گروتافراتالاتزیوایتالیا18144وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00047مارینو، لاتسیولاتزیوایتالیا38013وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00048نتونولاتزیوایتالیا44756وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00049ولتریلاتزیوایتالیا48443وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00050فیومیچینولاتزیوایتالیا34556وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00051الومییرلاتزیوایتالیا3603وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00052چروتریلاتزیوایتالیا15883وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00053چیویتاوکیالاتزیوایتالیا47543وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00054فیومیچینولاتزیوایتالیا34556وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00055لادیسپولیلاتزیوایتالیا34204وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00057فیومیچینولاتزیوایتالیا34556وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00058سانتا مارینلالاتزیوایتالیا14034وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00059Tolfaلاتزیوایتالیا4421وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00060Formelloلاتزیوایتالیا5143وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00061آنگوئیلارا ساباتسیالاتزیوایتالیا14121وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
00062Braccianoلاتزیوایتالیا12459وقت مرکز اروپا13:40 شنبهUTC+02
صفحه 1بعدی