کد پستیاطلاعات در مورد ایالات متحده آمریکا

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ایالات متحدهٔ امریکاکد پستی در ایالات متحده آمریکا

کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00210پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00211پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00212پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00213پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00214پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00215پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00401Pleasantvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا7019وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00501Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
00544Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01001ایجوام، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28761وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01002امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01003امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01004امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01005باره، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1009وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01007بلکرتن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2899وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01008بلندفورد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا393وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01009Bondsvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01010بریمفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا3397وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01011چستر، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا627وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01012چسترفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1222وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01013Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01014Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01020Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01021Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01022Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01026کامینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا995وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01027استهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا16611وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01028لانگمیدو شرقی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا15102وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01029East Otisماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01030Feeding Hillsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01031Gilbertvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01032گوشن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا937وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01033گرنبای، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1368وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01034گرنویل، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1548وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01035هدلی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا4877وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01036همپدن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا5261وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01037هاردویک (ماساچوست)ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2668وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01038هیتفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1318وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01039Haydenvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01040هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01041هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01050هانتینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا936وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01053Leedsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01054لورت، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1692وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01056لودلاو، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا22201وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01057مونسون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا8505وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01059North Amherstماساچوستایالات متحدهٔ امریکا6819وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01060نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01061نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
01062نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا9:23 چهارشنبهUTC-04
صفحه 1بعدی