کد پستیاطلاعات در مورد ایالات متحده آمریکا

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ایالات متحدهٔ امریکاکد پستی در ایالات متحده آمریکا

کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00210پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00211پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00212پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00213پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00214پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00215پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00401Pleasantvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا7019وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00501Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
00544Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01001ایجوام، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28761وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01002امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01003امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01004امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01005باره، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1009وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01007بلکرتن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2899وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01008بلندفورد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا393وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01009Bondsvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01010بریمفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا3397وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01011چستر، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا627وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01012چسترفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1222وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01013Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01014Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01020Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01021Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01022Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01026کامینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا995وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01027استهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا16611وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01028لانگمیدو شرقی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا15102وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01029East Otisماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01030Feeding Hillsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01031Gilbertvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01032گوشن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا937وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01033گرنبای، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1368وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01034گرنویل، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1548وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01035هدلی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا4877وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01036همپدن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا5261وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01037هاردویک (ماساچوست)ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2668وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01038هیتفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1318وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01039Haydenvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01040هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01041هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01050هانتینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا936وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01053Leedsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01054لورت، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1692وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01056لودلاو، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا22201وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01057مونسون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا8505وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01059North Amherstماساچوستایالات متحدهٔ امریکا6819وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01060نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01061نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
01062نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا18:10 یکشنبهUTC-04
صفحه 1بعدی