کد پستیاطلاعات در مورد ایالات متحده آمریکا

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ایالات متحدهٔ امریکاکد پستی در ایالات متحده آمریکا

کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
00210پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00211پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00212پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00213پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00214پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00215پرتسموث، نیوهمپشایرنیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا20779وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00401Pleasantvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا7019وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00501Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
00544Holtsvilleایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا19714وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01001ایجوام، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28761وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01002امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01003امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01004امهرست، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01005باره، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1009وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01007بلکرتن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2899وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01008بلندفورد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا393وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01009Bondsvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01010بریمفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا3397وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01011چستر، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا627وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01012چسترفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1222وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01013Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01014Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01020Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01021Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01022Chicopeeماساچوستایالات متحدهٔ امریکا55298وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01026کامینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا995وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01027استهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا16611وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01028لانگمیدو شرقی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا15102وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01029East Otisماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01030Feeding Hillsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01031Gilbertvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01032گوشن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا937وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01033گرنبای، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1368وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01034گرنویل، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1548وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01035هدلی، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا4877وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01036همپدن، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا5261وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01037هاردویک (ماساچوست)ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا2668وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01038هیتفیلد، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1318وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01039Haydenvilleماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01040هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01041هولیوک، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا39880وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01050هانتینگتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا936وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01053Leedsماساچوستایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01054لورت، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا1692وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01056لودلاو، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا22201وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01057مونسون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا8505وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01059North Amherstماساچوستایالات متحدهٔ امریکا6819وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01060نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01061نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
01062نورتهامپتون، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا28549وقت شرق امریکا14:36 سه‌شنبهUTC-04
صفحه 1بعدی