(563) کد پستی در اسلوونی

مشاهده لیست کد پستی در اسلوونی
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه2,073‎ km²
جمعيت2.0 میلیون
تراکم جمعیت968.2 / km²
کد پستی1000, 1001, 1002 (560 بیشتر)
کد تلفن1, 2, 3 (16 بیشتر)
کسب و کارها در اسلوونی258849
شهرها328
کد پستیشهرتعداد کد پستی
1000 - 1211, 1500 - 1600لیوبلیانا53
2000 - 2002, 2500 - 2610ماریبور17
2000 - 2002, 2500 - 2610Limbuš18
2230 - 2232Lenart v Slov. Goricah2
3000 - 3211تسلیه7
4000 - 4200کرانی6
4280 - 4282Gozd Martuljek2
6000 - 6200, 6501 - 6600کپر، اسلوونی9
9501 - 9600مورسکا سبتا4

نقشه تعاملی

(563) کد پستی در اسلوونی

کد پستیشهرجمعيتمنطقه
1000لیوبلیانا280730243.7‎ km²
1001لیوبلیانا
1002لیوبلیانا
1210لیوبلیانا13014.639‎ km²
1211لیوبلیانا235211.3‎ km²
12151380658.4‎ km²
1216Smlednik213615.3‎ km²
1217497931.4‎ km²
1218646424.1‎ km²
1219Laze v Tuhinju254361.4‎ km²
1221Motnik52921‎ km²
1222Trojane73120‎ km²
1223Blagovica100927.7‎ km²
1225437039.6‎ km²
12302440229.8‎ km²
1231لیوبلیانا49073.684‎ km²
1233Dob404123.2‎ km²
1234752022.5‎ km²
1235Radomlje737724.4‎ km²
123641248.6‎ km²
1240کامنیک
1241کامنیک1511221.5‎ km²
1242Stahovica3744114‎ km²
1251493753.3‎ km²
1252وچه115527.2‎ km²
1260لیوبلیانا11780.379‎ km²
1261لیوبلیانا144514.4‎ km²
1262636436.8‎ km²
1270828626‎ km²
1272Polšnik85943.1‎ km²
127387650.1‎ km²
1274Gabrovka142641.6‎ km²
1275488280.9‎ km²
1276Primskovo39314.2‎ km²
1281Kresnice269231.4‎ km²
1282Sava108827.7‎ km²
129016863105.2‎ km²
12911062737.8‎ km²
12927894106.2‎ km²
1293Sap305113.5‎ km²
1294ویشنیا گرا263733.2‎ km²
1295596361.3‎ km²
1296Šentvid pri Stični434156.2‎ km²
1301Krka138627.3‎ km²
1303Zagradec226762‎ km²
1310Ribnica706565.9‎ km²
1311تورجاک120824.3‎ km²
1312Videm348761.3‎ km²
1313Pri Cerkvi-Struge61838.4‎ km²
1314Rob81945.2‎ km²
صفحه 1بعدی