اسرائیل | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در اسرائیل
کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10200استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10292متولااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل1466وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10300H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10329استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10350H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10351H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10352H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10353H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10500Migdal Ha‘Emeqاستان شمال (اسرائیل)اسرائیل24800وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10600نحلل (شهر)استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10800استان مرکز (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10801Bet HaShittaاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10802Bet Alfaاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10803Nir Dawidاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10804Mesillotاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10805‘En HaNaẕivاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10806Sde Naẖumاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10808استان مرکز (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10809Ruẖamaاستان جنوب (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10810Sde Eliyyahuاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10815Tirat Ẕeviاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10835استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10840Newé Etanاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10845Ma‘oz H̱ayyimاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10850Kefar Ruppinاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10855H̱amadyaاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10865استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10870Yardenaاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10875Newé Urاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10900استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10905Reshafimاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10910Sheluẖotاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10915Reẖovاستان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10918استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10920استان شمال (اسرائیل)اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10930اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10931اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10932اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
10935اسرائیلوقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11000کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11012کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11013کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11015کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11016کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11018کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11019کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11021کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11022کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11023کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
11024کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)اسرائیل22035وقت اسرائیل8:25 دوشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی