اروگوئه | کد پستی

کد پستی در اروگوئه
کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
11000ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11100مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئواوروگوئه1.3 میلیونوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11200ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11300Punta Carretasایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11400Punta Gordaایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11500Carrascoایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11600Buceoایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11700ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11800Reductoایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
11900ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12000ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12100Maroñasایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12200مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئواوروگوئه1.3 میلیونوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12300Mangaایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12400Peñarolایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12500Colónایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12600مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئواوروگوئه1.3 میلیونوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12700ایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12800Pajas Blancasایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
12900Conciliaciónایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
13000Maroñasایالت مونته‌ویدئواوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
14000Colonia NicolichDepartamento de Canelonesاوروگوئه8902وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15000Paso de CarrascoDepartamento de Canelonesاوروگوئه15393وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15001ShangrilaDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15002Departamento de San Joséاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15003اوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15004اوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15005سیوداد دلا کوستاDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15006اوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15007اوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15008اوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15100Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15101Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15102Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15103Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15104Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15105Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15200Estación AtlántidaDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15300Parque del PlataDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15400Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15500Joaquín SuárezDepartamento de Canelonesاوروگوئه6257وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15600Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15700Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15800Departamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
15900ProgresoDepartamento de Canelonesاوروگوئه15973وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
16000آتلانتیدا، اروگوئهDepartamento de Canelonesاوروگوئه4669وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
16001Villa ArgentinaDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
16002Las ToscasDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
16100Parque del PlataDepartamento de Canelonesاوروگوئهوقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
16200La FlorestaDepartamento de Canelonesاوروگوئه1107وقت اروگوئه2:25 دوشنبهUTC-03
صفحه 1بعدی