کد پستی 0000, آفریقای جنوبی

خاوتنگ

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 7:18
طول و عرض جغرافیایی:-26.2608053828777° / 27.9809291865667°
کد تلفن10111213بیشتر
مربوط کد پستی:000100020003000600070008

0000 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0000  - خاوتنگ

بیشتر
0000 - خاوتنگ

نزدیک خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین