(791) کد پستی در آرژانتین

مشاهده لیست کد پستی در آرژانتین
منطقه زمانیوقت آرژانتین
منطقه2,780,400‎ km²
جمعيت41.3 میلیون
تراکم جمعیت14.9 / km²
کد پستی1001, 1002, 1003 (788 بیشتر)
کد تلفن11, 220, 2202 (309 بیشتر)
کسب و کارها در آرژانتین930539
شهرها114
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1001 - 1440بوئنوس آیرس207
1439 - 2942, 6400 - 8180ایالت بوئنوس آیرس243
2000 - 2300, 2440 - 2520, 3000 - 3080ایالت سانتا فه19
2354 - 2357, 3740 - 3763, 4184 - 4354ایالت سانتیاگو دل استرو28
2820 - 2840, 3100 - 3280ایالت انتره ریوز16
3300 - 3384ایالت میسیونز17
3400 - 3485ایالت کورینتس25
3500 - 3541, 3700 - 3734ایالت چاکو20
3600 - 3636ایالت فرموزا9
4000 - 4178ایالت توکومان17
4400 - 4651ایالت سالتا21
4500 - 4514, 4600 - 4655ایالت خوخوی16
4700 - 4750ایالت کاتامارکا15
5300 - 5386ایالت لا ریوخا، آرژانتین15
5400 - 5467ایالت سن خوآن (آرژانتین)18
5500 - 5620ایالت مندوزا17
5700 - 5883ایالت سان لوئیز8
6200 - 6221, 6300 - 6387, 8200 - 8307ایالت لا پامپا20
8300 - 8407ایالت نئوکن14
8400 - 8536ایالت ریو نگرو13
9000 - 9220ایالت چوبوت14
9300 - 9407ایالت سانتا کروس، آرژانتین7

نقشه تعاملی

(791) کد پستی در آرژانتین

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1001بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس135280.855‎ km²
1002بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس68230.318‎ km²
1003بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس19850.165‎ km²
1004بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس19900.151‎ km²
1005بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس48270.241‎ km²
1006بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس134520.218‎ km²
1007بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس48290.195‎ km²
1008بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس19960.242‎ km²
1009بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس294176,443 مترمربع
1010بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس49560.303‎ km²
1011بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس97475,894 مترمربع
1012بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس100296,744 مترمربع
1013بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس50390.194‎ km²
1014بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس27620.147‎ km²
1015بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس9930.173‎ km²
1016بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس114320.13‎ km²
1017بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس55020.182‎ km²
1018بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس49300.173‎ km²
1019بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس29770.23‎ km²
1020بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس49150.216‎ km²
1021بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس192041,699 مترمربع
1022بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس15990.129‎ km²
1023بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس76180.155‎ km²
1024بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس38050.121‎ km²
1025بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس53670.18‎ km²
1026بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس57940.233‎ km²
1027بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس76960.133‎ km²
1028بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس191950.136‎ km²
1029بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس76860.144‎ km²
1030بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس230680.148‎ km²
1031بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس76900.172‎ km²
1032بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس19110.158‎ km²
1033بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس48240.265‎ km²
1034بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس76260.111‎ km²
1043بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس100526,921 مترمربع
1048بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس199614,635 مترمربع
1057بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس99515,215 مترمربع
1058بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس298231,687 مترمربع
1059بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس198714,603 مترمربع
1061بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس395611,317 مترمربع
1062بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس387516,690 مترمربع
1063بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس57610.552‎ km²
1064بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس47620.166‎ km²
1065بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس136380.186‎ km²
1066بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس49330.17‎ km²
1067بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس59550.109‎ km²
1068بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس98800.123‎ km²
1069بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس49390.18‎ km²
1070بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس19910.191‎ km²
1071بوئنوس آیرسبوئنوس آیرس29280.205‎ km²
صفحه 1بعدی

آرژانتین

کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و جمعیت آن ۴۱ میلیون نفر است. واحد پول آرژانتین پزو نام دارد. آرژانتین از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان هشتمین کشور از لحاظ وسعت است. آ..  ︎  آرژانتین صفحه ویکی پدیا